WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 

Pages:   || 2 | 3 |

«ПАСПОРТ-ОТЧЕТ Торжественных мероприятий, посвященных Старту Года Ассамблеи народа Казахстана (п. 25 Национального плана мероприятий по организации и проведению Года Ассамблеи народа ...»

-- [ Страница 1 ] --

Республиканское государственное учреждение «оамды келісім»

при Президенте Республики Казахстан

ПАСПОРТ-ОТЧЕТ

Торжественных мероприятий, посвященных

Старту Года Ассамблеи народа Казахстана

(п. 25 Национального плана мероприятий по организации и проведению

Года Ассамблеи народа Казахстана и

20-летия Конституции Республики Казахстан)

3-6 февраля 2015 г.

г. Астана

азастан халы Ассамблеясы жылыны басталуына

арналан салтанатты іс-шараларды

БАДАРЛАМАСЫ

ткізілетін кндері: 2015 жылы 3-6 апан ткізілетін орны: Астана аласы 2015 жылы 3 апан (сейсенбі) «Этносаяси сздік» кітабыны тсаукесері Р лтты академиялы 15.00 кітапханасы (азастан халы Ассамблеясыны депозитариі) 2015 жылы 4 апан (срсенбі) «Тайазан – ізгі істер символы!» Отстік азастан 11.00 акциясы облысы, (натыланады) Тркістан аласы 2015 жылы 3-5 апан «азастан халы Ассамблеясыны Бір кнде Астананы 20 жылды тарихы» 12 ЖОО-да таныстыру дрісі (Р Парламенті депутаттарыны жне ЭМБ басшыларыны атысуымен) 2015 жылы 6 апан (жма) Бейбітшілік жне келісім Іс- шараны рметті онатары мен 10.20-10.

сарайы атысушыларды Бейбітшілік жне келісім сарайында арсы алу ХА жылыны Туын ктеруге арналан рметті Бейбітшілік жне келісім 10.30 рсімге Р Мемлекеттік хатшысын жне сарайы атысушыларды арсы алу азастан халы Ассамблеясы жылыны Бейбітшілік жне келісім 11.00-11.20 Туын ктеруге арналан салтанатты рсім сарайыны алаы «Жастар оамды келісімді олдайды»

атты флеш-моб «Халы мрасы» Бейбітшілік жне келісім 11.20-11.40 атты халыты-олданбалы шыармашылы сарайы, шеберлеріні крме-жрмекесі

–  –  –

*** Р Президенті жанындаы «оамды келісім» РММ Мемлекет басшысыны 2014 жылды 17 шілдесіндегі №837 Жарлыы арылы рылан. Мекемені зырына материалды-техникалы, ылыми-сарапатмалы, апаратты жне талдамалы сйемелдеуді, этномдени жне зге де оамды бірлестіктермен жмысты жне де ХА шараларын йымдастыру мен ткізуді осанда, азастан халы Ассамблеясыны ызметін амтамасыз ету кіреді.

____________________________________________

–  –  –

*** РГУ «оамды келісім» при Президенте РК, создано Указом Главы Государства от 17.07.2014 г. № 837. В компетенцию данного учреждения входит обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана, в том числе научноэкспертное, информационное, и аналитическое сопровождение, работа с этнокультурными и другими общественными объединениями, а также организация и проведение мероприятий АНК.

__________________________

–  –  –

В 2014 году по заказу Комитета по развитию языков Министерства культуры и спорта в рамках реализации Государственной программы развития и функционирования языков Республики Казахстан на 2011годы группой авторов издан Этнополитический словарь.

В словаре содержится более 400 слов, представленных на казахском и русском языках, наиболее полно раскрывающих смысл и значение терминов, активно применяемых в этнополитической сфере, в научных публикациях, средствах массовой информации, интернете, а также в изучении курсов этнологии, политологии, социологии, в преподавании исторических и культурологических дисциплин. В словарь включен также ряд терминов, которые разъясняют основные принципы казахстанской этнополитики, знакомят с созданной Президентом РК Н.А.Назарбаевым моделью межэтнической толерантности и общественного согласия.

__________________________

–  –  –

Дата и время проведения: 3 февраля 2015 г., 15.00 ч.

Место проведения: г. Астана, Национальная академическая библиотека Республики Казахстан, зал «Сухбат»

–  –  –

__________________________

БАСПАСЗ ХАБАРЛАМАСЫ

2015 жылды 3 апан кні саат 15.00-де азастан Республикасыны лтты академиялы кітапханасында (Досты кш., 116, «Схбат» залы), азастан халы Ассамблеясыны ылыми-сараптамалы кеесі Р Мдениет жне спорт министрлігіні олдауымен баспаа дайындаан Этносаяси сздікті таныстырылымы теді.

Таныстырылыма Р Президенті кімшілігі ХА Траасыны орынбасары – Хатшылы мегерушісі Ералы Тожанов, Р Парламенті Мжілісіні депутаттары уаныш Слтанов пен Надежда Нестерова, мемлекеттік мекемелерді кілдері, алымдар мен ХА сарапшылар ауымдастыы, этносаяси сздікті авторлар жымы мен редакциялы ала мшелері, этномдени бірлестіктер, БА атысады.

Шарада таныстырылатын баспа німі, этносаяси салада, ылыми жарияланымдарда, БА бетінде белсенді олданылатын терминдерді мнмаынасы ашыла тсетін анытамалы рал іспетті. Сздікте аза жне орыс тілдеріндегі 400-ден астам сз жинастырылан.

Сздікпен жмыс істеу нтижесінде этносаяси терминдер слбасы тзіліп, олданыстаы терминологиялы ор жйеленді; іріктелген терминдерді тсіндіру жаы алыптасып, терминдер арасында жйелі арым-атынас орнатылды; жаа терминдерге кіл блінді.

Тиісті ебек гуманитарлы ылым мамандарына, алымдар мен сарапшылара, мемлекеттік ызметкерлерге жне этносаралы арым-атынас саласына ызыушылы танытатын ке ауымды оырмандар тобына арналан.

Таныстырылым орытындысында ХА СК мшелері мен Р Президенті жанындаы «оамды келісім» РММ ызметкерлеріні ылыми ебектері Р лтты академиялы кітапханасындаы ХА Депозитариіне салтанатты трде табысталады.

*** Р Президенті жанындаы «оамды келісім» РММ Мемлекет басшысыны 201 жылды 17 шілдесіндегі №837 Жарлыы арылы рылан. Мекемені зырына материалды-техникалы, ылыми-сарапатмалы, апаратты жне талдамалы сйемелдеуді, этномдени жне зге де оамды бірлестіктермен жмысты жне де ХА шараларын йымдастыру мен ткізуді осанда, азастан халы Ассамблеясыны ызметін амтамасыз ету кіреді.

__________________

–  –  –

ПРЕСС-РЕЛИЗ 3 февраля 2015 г. в 15.00 ч. в Национальной академической библиотеке РК (ул. Достык, 116, зал «Сухбат») состоится презентация Этнополитического словаря, подготовленного к изданию Научно-экспертным советом Ассамблеи народа Казахстана при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

В презентации примут участие заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, депутаты Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов и Надежда Нестерова, представители государственных органов и учреждений, ученые и экспертное сообщество АНК, авторский коллектив и члены редакционной коллегии этнополитического словаря, этнокультурные объединения, СМИ.

Презентуемое издание представляет собой справочное пособие, в котором раскрывается смысл и значение терминов, активно применяемых в этнополитической сфере, научных публикациях, СМИ. Словарь содержит более 400 слов на казахском и русском языках.

Результатами работы над словарем стало: установление корпуса этнополитических терминов; систематизация имеющейся терминологической базы;

формирование дефиниций отобранных терминов; установление системных отношений между терминами и работа с новыми терминами.

Издание адресовано специалистам гуманитарных наук, ученым, экспертам, государственным служащим и широкому кругу читателей, интересующихся сферой межэтнических отношений.

В завершении презентации состоится торжественная передача научных трудов членов НЭС АНК и сотрудников РГУ «оамды келісім» при Президенте РК Депозитарию АНК Национальной академической библиотеки РК.

*** РГУ «оамды келісім» при Президенте РК, создано Указом Главы Государства от 17.07.2014 г. № 837. В компетенцию данного учреждения входит обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана, в том числе научно-экспертное, информационное, и аналитическое сопровождение, работа с этнокультурными и другими общественными объединениями, а также организация и проведение мероприятий АНК.

________________________

Пресс-служба РГУ «оамды Келісім»:

тел. 74-12-15, 741246, +77077051211, +77013105358 E-mail: sluzhba.nes@mail.ru; smagulov_amangeldy@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении презентации Этнополитического словаря 3 февраля в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялась презентация Этнополитического словаря.

Организатором презентации выступило РГУ «оамды келісім» при Президенте Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члены Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, представители государственных органов, руководители этнокультурных объединений.

В качестве почетных гостей был приглашен авторский и редакторский состав книги, куда вошли около 10 докторов наук разных направлений – это филологи, историки, политологи, социологи, юристы.

В целом, в презентации приняло участие свыше 70 человек.

–  –  –

Этнополитический словарь – это собрание 400 слов (по 200 на казахском и русском языках), наиболее полно раскрывающих смысл и значение терминов, активно применяемых в этнополитической сфере. Уникальность этого труда в том, что смысл и значение каждого термина раскрываются именно в контексте современных казахстанских реалий. При формировании дефиниций используется междисциплинарный подход, что делает данный труд больше, чем просто словарем.

Кроме того в словаре представлена справочная информация по всем этническим группам, проживающим в Казахстане – их численность, регионы расселения, основные "материнские" языки, традиционная религиозная принадлежность.

Рецензентами словаря выступили: профессор Софийского университета им.

Св. Климента Охридского Татьяна Дронзина (Болгария) и профессор Академии государственного управления при Президенте РК Жанылжан Джунусова, которые отметили, чрезвычайную полезность и ценность словаря.

Для подготовки и проведения презентации была организована рабочая группа, куда вошли сотрудники Службы научно-экспертного сопровождения и методического обеспечения РГУ «оамды келісім» при Президенте РК. Рабочей группой была разработана программа проведения мероприятия, сформирован список участников и спикеров.

Сформировав список участников, рабочая группа занялась рассылкой пригласительных писем участникам презентации. С этого времени велся постоянный мониторинг участия, ежедневно производился обзвон, и налажен электронный контакт с участниками презентации.

Рабочая группа отрабатывала с представителями Национальной академической библиотеки выставку Депозитария Ассамблеи народа Казахстана.

За 2 дня до презентации была организована масштабная информационная кампания о мероприятии, в СМИ были отправлены пресс-релизы на казахском и русском языках.

3 февраля до обеда решились организационные вопросы, включая состав президиума, рассадку участников, оформление помещения, раздаточный материал, техническое сопровождение презентации и другие.

У входа в зал был установлен стол участников, в том числе СМИ.

Во время регистрации вниманию участников была представлена выставка Депозитария АНК.

В зале на столе для каждого участника был подготовлен раздаточный материал, куда вошли: программка и книга «Этнополитический словарь».

За президиумом был установлен экран с проектором, на котором была установлена соответствующая заставка. На участников президиума были установлены микрофоны.

Презентация проходила в современном коммуникативно-дискуссионном формате. Модератором презентации выступила руководитель ЦИММО АГУ при Президенте РК, руководитель проекта Садвакасова Айгуль Какимбековна.

Спикеры презентации:

- Султанов Куаныш Султанович – Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член совета АНК, председатель комиссии по правам человека при Президенте РК, доктор политических наук.

- Нестерова Надежда Дмитриевна – Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель методического совета Домов Дружбы АНК.

- Калашникова Наталья Павловна – Директор РГУ «оамды келісім» при Президенте РК, доктор политических наук, соавтор.

- Джунусова Жанылжан Хасымовна – профессор кафедры «Политическая стратегия государства» Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, доктор политических наук (рецензент).

1

- Муналбаева Умитхан Дауренбековна – Генеральный директор Национальной академической библиотеки РК, доктор педагогических наук.

- Салахов Видади Караевич – Руководитель Азербайджанского этнокультурного объединения «Хазар», доктор исторических наук, председатель НЭГ г.Астаны.

Присутствовали следующие СМИ:

- ТРК «1 канал Евразия»;

- республиканская газета «Казахстанская правда»;

- журнал «Сн мен сахна»;

- Интернет-ресурс «Стратегия 2050»;

- Интернет-ресурс «Казинформ»;

- журнал «Деловой Казахстан»

- республиканская газета «Егемен Казахстан»;

- АО «Агентство «Хабар»;

- ТРК «Казахстан»;

- Интернет-ресурс «Биньюс»;

- ТВ «Астана»;

- ТВ «Білім жне Мдениет».

В завершении презентации состоялась передача научных трудов членов НЭС АНК и сотрудников РГУ "оамды келісім" Депозитарию АНК Национальной академической библиотеки РК и общее фотографирование участников презентации.

По итогу мероприятия в республиканских и местных телевизионных каналах прошли информационные сообщения об итогах презентации. Также информация освещена в ряде печатных СМИ и Интернет-ресурсах.

–  –  –

Республиканским государственным учреждением «оамды келісім» при Президенте Республики Казахстан совместно с Министерством образования и науки в рамках Национального плана мероприятий по проведению Года Ассамблеи народа Казахстана и 20летия Конституции Республики Казахстан 3-5 февраля 2015 года в 1 высших учебных заведениях г. Астаны будет организована лекцияпрезентация «20-летняя история Ассамблеи народа Казахстана» с привлечением депутатов Парламента Республики Казахстан, членов Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, руководителей этнокультурных объединений г. Астана и видных общественных деятелей.

__________________________

–  –  –

3. Основные направления деятельности Ассамблеи народа

Казахстана:

Деятельность депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана (дополняется собственными примерами).

Научно-образовательная деятельность Ассамблеи народа Казахстана.

Международная деятельность Ассамблеи народа Казахстана.

4. Ключевые проекты Ассамблеи народа Казахстана.

5. Национальная идея – «Мгілік Ел».

6. Нормативная правовая база Республики Казахстан в сфере межэтнических отношений.

7. 2015 год – знаковый год в истории современного Казахстана.

8. Личный опыт работы в АНК.

Образец письма в высшие учебные заведения г.Астаны

–  –  –

Казахстанский 1. Тимощенко Юрий Евгеньевич, депутат 3.

филиал МГУ Мажилиса Парламента Республики Казахстан им.М.В.Ломоносова (по согласованию).

–  –  –

________________________

БАСПАСЗ ХАБАРЛАМАСЫ

2015 жылды 3-5 апан кндері, Р Президенті жанындаы «оамды келісім» республикалы мемлекеттік мекемесі Р Білім жне ылым министрлігімен бірлесе отырып, азастан халы Ассамблеясыны Жылын жне Р Конституциясыны 20 жылдыын ткізуді лтты шаралар жоспары аясында, Астана аласыны барлы жоары оу орындарында «азастан халы Ассамблеясыны 20 жылды тарихы» таырыбында дріс-таныстырылымын йымдастырады.

Дріс-таныстырылым азастан халы Ассамблеясы Жылыны салтанатты бастау алуына орайластырылан.

Дріс масаты Н.Назарбаевты этносаралы толеранттылы жне оамды келісім азастанды лгісіні танымалдылыын арттыру, отанды этносаясатты жргізу тетіктерімен, ХА рылу тарихымен, азіргі кезедегі міндеттерімен жне ызметімен, конституциялы мртебесімен таныстыру болып табылады.

Дріс-таныстырылым 3 апан кні саат 11.30-да Р Президенті жанындаы Мемлекеттік басару академиясыны (Абай кш., 33а, «кк зал») тыдаушылары шін шымылдыын треді. Дрісті Р Парламенті Мжілісіні депутаты, саяси ылымдар докторы, профессор уаныш Слтанов, «Оберег» украин этномдени бірлестігіні жетекшісі Тамара Ширмер оиды.

рметті она ретінде Р Президенті кімшілігі жетекшісіні орынбасары Балан Майлыбаев шаырылан.

5 апан кні бойы Астана аласыны 11 университетінде дрістаныстырылымдар ткізу жоспарланан.

Дріс берушілер ретінде Р Парламенті Мжілісіні депутаттары, ХА ылыми-сараптамалы кеесіні мшелері, Астана аласындаы этномдени бірлестіктерді басшылары жне белгілі оам айраткерлері ойларын білдіреді.

Аталан дрістер азастан халы Ассамблеясыны Жылы бастау алмас брын ткізілетін ке ауымды апаратты-тсіндіру кампаниясы болма. Тиісті шаралар студент жастар ортасында этносаралы келісімді, толеранттылы пен азастанды патриотизмді ныайтуа баытталан.

*** Р Президенті жанындаы «оамды келісім» РММ Мемлекет басшысыны 2014 жылды 17 шілдесіндегі №837 Жарлыы арылы рылан. Мекемені зырына материалды-техникалы, ылыми-сарапатмалы, апаратты жне талдамалы сйемелдеуді, этномдени жне зге де оамды бірлестіктермен жмысты жне де ХА шараларын йымдастыру мен ткізуді осанда, азастан халы Ассамблеясыны ызметін амтамасыз ету кіреді.

__________________

–  –  –

ПРЕСС-РЕЛИЗ С 3 по 5 февраля 2015 года Республиканское государственное учреждение «оамды келісім» при Президенте РК совместно с Министерством образования и науки РК в рамках Национального плана мероприятий по проведению Года Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции РК организуют лекциюпрезентацию на тему: «20-летняя история Ассамблеи народа Казахстана» во всех высших учебных заведениях г. Астаны.

Лекция – презентация приурочена к торжественному старту Года Ассамблеи народа Казахстана.

Целью лекции выступает популяризация казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия Н.Назарбаева, ознакомление с механизмом проведения отечественной этнополитики, историей создания, задачами и деятельностью АНК на современном этапе и ее конституционным статусом.

Лекция-презентация стартует 3 февраля в 11:30 часов для слушателей Академии государственного управления при Президенте РК (ул. Абая, 33а, «синий зал»). Лекцию читают депутат Мажилиса РК, доктор политических наук, профессор Куаныш Султанов, руководитель украинского этнокультурного объединения «Оберег» Тамара Ширмер.

В качестве почетного гостя приглашен заместитель Руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев.

5 февраля в течение дня запланировано проведение лекции-презентации в 11 университетах г. Астаны.

Лекторами выступят депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Научноэкспертного совета АНК, руководители этнокультурных объединений г. Астана и известные общественные деятели.

Лекции станут масштабной информационно-разъяснительной кампанией, проводимой перед стартом Года Ассамблеи народа Казахстана. Данные мероприятия направлены на укрепление межэтнического согласия, толерантности и казахстанского патриотизма среди студенческой молодежи.

*** РГУ «оамды келісім» при Президенте РК, создано Указом Главы Государства от 17.07.2014 г. № 837. В компетенцию данного учреждения входит обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана, в том числе научно-экспертное, информационное, и аналитическое сопровождение, работа с этнокультурными и другими общественными объединениями, а также организация и проведение мероприятий АНК.

________________________

–  –  –

3 февраля 2015 года в 11.30 часов в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоялась гостевая лекция-презентация депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктора политических наук, профессора Султанова Куаныша Султановича и председателя общественного объединения украинцев Астаны «Оберег» Ширмер Тамары Викторовны на тему «20-летняя история Ассамблеи народа Казахстана».

Организатором лекций-презентаций выступило РГУ «оамды келісім» при Президенте Республики Казахстан.

На лекции-презентации, которая проходила в рамках Национального плана мероприятий по проведению Года Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции Республики Казахстан, приняли участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Тугжанов Ералы Лукпанович, ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Абдрасилов Болатбек Серикбаевич, а также преподаватели и слушатели Академии.

Общее количество участников – свыше 80 человек.

Цель лекции-презентации – продвижение деятельности Ассамблеи народа Казахстана, популяризация казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия Н.Назарбаева.

Для подготовки и проведения лекций была организована рабочая группа, куда вошли сотрудники Службы научно-экспертного сопровождения и методического обеспечения РГУ «оамды келісім»

при Президенте РК. Рабочей группой была разработана логистика проведения лекций, сформирован список ВУЗов г. Астаны, распределены лекторы.

Сформировав список ВУЗов с указание лекторов, рабочая группа занялась рассылкой пригласительных писем. С этого времени велся постоянный мониторинг, ежедневно производился обзвон ВУЗов и лекторов.

Рабочая группа отрабатывала с ВУЗами место проведения лекции, контингент слушателей, их количественный состав.

В целях предоставления единого информационного материала, рабочей группой был разработан план лекции и подготовлен материал по каждому его пункту со слайдами на казахском и русском языках.

2 февраля была организована масштабная информационная кампания о мероприятии, в СМИ были отправлены пресс-релизы на казахском и русском языках. Аккредитацию прошли 9 СМИ (АО «Агентство «Хабар», «KazakhTV», Вnews, «Казахстанская правда», АО «РТРК «азастан», «1 канал Евразия», «Казинформ», «Деловой Казахстан», «Егемен Казахстан») Презентация проходила в современном коммуникативнодискуссионном формате. Модератором презентации выступил ректор АГУ при Президенте РК Абдрасилов Болатбек Серикбаевич, который, поприветствовав участников лекции, предоставил слово заместителю Председателя – заведующему Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Тугжанову Ералы Лукпановичу.

Тугжанов Е. Л. отметил, что 2015 год – это знаковый Год в истории Казахстана. Казахстан в этом году отмечает юбилейные даты: 550летие Казахского ханства, 70-летие Победы в ВОВ, 20-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. Этот Год должен стать показательным, демонстрировать всему миру казахстанское единство и общественное согласие.

Султанов Куаныш Султанович в рамках лекции не только предоставил информацию о 20-летней деятельности Ассамблеи, но и поделился личным опытом участия в решении государственных вопросов становления Независимого Казахстана. Султанов К. С. для более доступного восприятия информации, приводил примеры формирования общественного согласия в советский период и после 90х гг. 20 века. Сравнивал межэтническую ситуацию в странах СНГ.

Лекция была насыщена интересными примерами из личного опыта и анализом происходящих событий в сфере межэтники. Султанов К. С.

рассказал о зарождении казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия Н. Назарбаева, отметив дальновидность и мудрость Главы государства.

Лекция сопровождалась видео-слайдами, на которых слушатели Академии могли подробно ознакомиться с институтом Ассамблеи народа Казахстана, его структурой, миссией и результатами работы.

Далее слово было предоставлено руководителю украинского этнокультурного объединения «Оберег» Ширмер Тамаре Викторовне.

Ширмер Т. В. поделилась опытом работы в Ассамблее народа Казахстана, рассказала, в чем заключается основная деятельность этнокультурных объединений, каким образом складываются отношения с исторической родиной, какую поддержку оказывает Казахстан в сохранении культурных ценностей этносов Казахстана. Более подробно Ширмер Т. В. остановилась на деятельности украинского ЭКО «Оберег».

По итогу лекции, слушатели Академии поблагодарили лекторов и организаторов за содержательную и познавательную лекцию, за передачу опыта и живое общение.

Заключительные слова благодарности высказал ректор Академии Абдрасилов Болатбек Серикбаевич.

5 февраля лекции прошли еще в 11 высших учебных заведениях г.

Астаны. За лекциями были закреплены сотрудники Службы.

- в 11.00 часов в Казахском Гуманитарно-Юридическом Университете состоялась гостевая лекция-презентация депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктора философских наук, профессора Алиева Жуматая Алиевича и председателя общественного объединения татаро-башкир Астаны «Тан» Валиева Рафика Гарифовича на тему «20-летняя история Ассамблеи народа Казахстана».

На лекции-презентации приняли участие ректор Казахского Гуманитарно-Юридического Университета Нарикбаев Талгат Максутович, руководители структурных подразделений, ППС и студенты университета. От Службы присутствовал Шаяхметов Нурбек Уахапович.

Общее количество участников – свыше 70 человек.

Модератором презентации выступил ректор КазГЮУ Нарикбаев Талгат Максутович, который, поприветствовав участников лекции, предоставил слово депутату Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководителю депутатской группы «Ассамблея народа Казахстана» в Мажилисе, доктору философских наук, профессору Алиеву Жуматаю Алиевичу.

Алиев Жуматай Алиевич в рамках лекции рассказал о 20-летней деятельности Ассамблеи, поделился личным опытом руководства в АНК в период ее становления и развития. В лекции прозвучали конкретные данные о деятельности АНК и депутатской группы в парламенте. Сделан анализ происходящих событий в сфере государственной этнополитики.

Алиев Ж.А. подробно описал о казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия Н.

Назарбаева, позитивный опыт которой признана международным сообществом.

Лекция сопровождалась видео-слайдами, на которых участники могли подробно ознакомиться с институтом Ассамблеи народа Казахстана, миссией, его структурой и результатами деятельности.

Далее слово было предоставлено председателю общественного объединения татаро-башкир Астаны «Тан» Валиеву Рафику Гарифовичу. Он поделился опытом работы в Ассамблее народа Казахстана, подробно описал, в чем заключается основная деятельность этнокультурных объединений, каким образом складываются отношения с исторической родиной, какую поддержку оказывает Казахстан в сохранении культурных ценностей этносов Казахстана. Далее Валиев Р.Г. остановился на деятельности ЭКО «Тан».

В завершении лекции студентами были заданы вопросы о предстоящих мероприятиях Года АНК по республике.

Заключительные слова благодарности высказал ректор КазГЮУ Нарикбаев Т.М.

- в 11.00 часов в Казахском агротехническом университете имени С.Сейфуллина состоялась гостевая лекция-презентация заместителя директора РГУ «оамды келісім», доктора философских наук Телебаева Газиза Турысбековича на тему «20-летняя история Ассамблеи народа Казахстана».

Общее количество участников – свыше 200 человек.

Модератором презентации выступила заместитель Председателя Правления АО «КазАТУ им.С.Сейфуллина» по воспитательной работе Кусайынова Ж.А., которая поприветствовав участников отметила, что Ассамблея народа Казахстана успешно решает вопросы по обеспечению мира и согласия в нашей стране. А также предоставила слово заместителю директору РГУ «оамды келісім» Телебаеву Г.Т.

В своем докладе Газиз Телебаев рассказал о казахстанской модели межэтнического согласия, акцентировал внимание студентов на то, что Ассамблея народа Казахстана приобщает граждан Республики Казахстана к сохранению духовно-культурного наследия через идеи единства народов и воспитания толерантности. Конституция РК, 20летие которой также отмечается в текущем году, обеспечивает оптимальные формы правового регулирования вопросов межэтнических отношений.

В заключении Г.Телебаев призвал студенческую молодежь принимать активное участие в вопросах сохранения национального единства.

- в 11.00 часов в Евразийском национальном университете им.

Л. Н. Гумилева студенты слушали лекцию депутата Мажилиса Парламента РК Зухры Саяповой и председателя ОО «Узбекский Этнокультурный Центр города Астаны» Шерзода Пулатова. Общее количество участников – свыше 80 человек.

Лекторы говорили о роли Ассамблеи народа Казахстана как института национальной политики страны, где мирно проживают представители 130 этносов.

Саяпова Зухра Алеутдиновна в рамках лекции рассказала «20летняя история развития Ассамблеи народа Казахстана показала эволюцию развития страны, и показала то, что была сформулирована определенная модель. Ведь любое полиэтническое государство имеет свою модель межэтнических отношений. У нас в Казахстане была найдена эта формула - сохранение своего этнического я, патриотизма по отношению к стране»

Также добавила «Казахстанская модель межэтнической толерантности стала страновым брендом. И поэтому за опытом работы Ассамблеи народа Казахстана обращаются многие государства. Эта модель была презентована в ООН, в странах участницах ОБСЕ и во многих государствах, где были проведены крупные международные форумы».

Председатель узбекского этнокультурного центра добавил, что благодаря дальновидной политике Нурсултана Назарбаева в Казахстане процветает общественно-политическая стабильность, соблюдаются права каждого.

- в 11.00 часов в Казахском национальном университете искусств состоялась гостевая лекция-презентация депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, народного артиста Республики Казахстан Ахмадиева Мурата Абдуреимовича и председателя общественного объединения «Ногайский культурный центр»

Султанбекова Арсланбека Сеитовича. Модератором лекции была заведующий кафедры истории Казахстана и гуманитарных дисциплин Казахский национальный университет искусств Касабекова Айнур Ильясовна.

На лекции-презентации участвовали общественные деятели, преподаватели и студенты Университета. Общее количество участников – свыше 100 человек.

Модератором презентации выступила заведующая кафедрой истории Казахстана и гуманитарных дисциплин Касабекова Айнур Ильясовна, которая, поприветствовав участников лекции, предоставила слово депутату Мажилиса Парламента Республики Казахстан, народному артисту Республики Казахстан Ахмадиеву Мурата Абдуреимовичу.

Ахмадиев Мурат Абдуреимович в рамках лекции рассказал о 20-летней истории Ассамблеи народа Казахстана, кторая не просто сумела доказать свою жизнеспособность и эффективность, но и стала ключевым элементом государственной модели межэтнической толерантности, стабилизирующим фактором в обществе.

Далее слово было предоставлено председателю общественного объединения «Ногайский культурный центр» Султанбекову Арсланбеку Сеитовичу.. Он поделился опытом работы в Ассамблее народа Казахстана, подробно описал, в чем заключается основная деятельность этнокультурных объединений, каким образом складываются отношения с исторической родиной, какую поддержку оказывает Казахстан в сохранении культурных ценностей этносов Казахстана.

Особую тональность лекциям придавали личные впечатления и личный опыт лекторов, связанный с деятельностью АНК, с работой в этнокультурном поле и просто жизнью в многонациональном обществе.

На лекции слушателями задавались вопросы и высказывались пожелания.

Заключительные слова благодарности высказал проректор по воспитательной работе профессор, заслуженный деятель РК, композитор Еркимбеков Серик Жексембекович.

- в 11.00 часов в университете «Туран-Астана» состоялась лекция-презентация. Лекторами выступили: руководитель Центра по связям с общественностью Национальной компании «СамурыкКазына», член Научно-экспертного совета АНК, журналист Нурлан Еримбетов и председатель общественного объединения «Этнокультурный центр «Кыргызстан-Астана», член АНК РК Шавкат Исмаилов. Общее количество участников – свыше 150 человек.

Модератором презентации был проректор университета «ТуранАстана» кандидат филологических наук, доцент, проректор по воспитательной и социальной работе Аяпбергенова Булат Кабиденович.

В своем выступлении Нурлан Ерембетов рассказал об истории становления, деятельности и достижениях АНК. Уделил внимание своим студенческим годам, когда, обучаясь в Москве, общался со студентами, представляющими различные нации и народности, населяющие Советский Союз. Он призвал всех студентов, чтобы они были всегда толерантными, открытыми, и где бы не находились, были послами нашего народа.

Шавкат Исмаилов представил студентам структуру Ассамблеи народа Казахстана, озвучил ее цели и задачи, рассказал о деятельности своего этнокультурного центра.

Выступающие и студенты были единодушны в том, что главное богатство нашего государства – это многонациональный народ, живущий в мире и согласии.

- в Евразийском гуманитарном институте состоялась лекцияпрезентация депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мурадова А.С. на тему «20-летняя история Ассамблеи народа Казахстана».

Общее количество участников – свыше 80 человек.

В своем выступлении перед преподавателями, сотрудниками и студентами вуза Мурадов А.С. отметил: «20-летие Ассамблеи народа Казахстана – это 20 лет созидания с верой в будущее, в свою страну, в свой народ. Это 20 лет упорного труда по недопущению в Казахстане распрей по этническим и религиозным признакам, гордости за свое Отечество и Лидера Нации Нурсултана Назарбаева». Обращаясь к студентам, депутат Мажилиса подчеркнул, что своими достижениями в учебе они выражают собственную ответственность за развитие страны, укрепление общественного согласия, формирование казахстанского патриотизма.

После своего выступления депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана Мурадов А. С. ответил на вопросы участников встречи.

- в 15.00 ч. лекция-презентация на тему «20-летняя история Ассамблеи народа Казахстана» состоялась в АО «Медицинский университет Астана». Лекторами выступили: депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Каппель Егор Яковлевич и председатель ОЮЛ «Республиканская Ассоциация частных медицинских структур», член татаро-башкирского ЭКО «Тан», к.м.н.

Отепова Гульнара Данифовна.

От Службы лекцию посетила Арсланова Юлия Рафаиловна.

Университет представляли: проректор по образовательной деятельности Жаксылкова Г.А., декан факультета «Общественное здравоохранение, стоматология, фармация, сестринское дело, медикопрофилактическое дело» Карибжанов А.А., заместитель декана факультета «Общая медицина» Байканова Р.К., декан по делам молодежи Нурмуханов А.А., заместитель декана по делам молодежи Мусрепов Н.Н. Аудитория насчитывала около 150 студентов.

Лекция Каппель Е. Я. носила больше поучительный характер.

Лектор ставил акцент на необходимость изучения истории народа Казахстана и своего народа, государственного языка и родного языка этноса. Пояснив, что эти знания позволят стать конкурентоспособным гражданином на образовательном и трудовым рынке Казахстана.

Отепова Г. Д. является медиком по образованию, имеет сеть частных медицинских клиник. Сотрудничество с Ассамблеей народа Казахстана Отепова Г. Д. начала через спонсорство мероприятий татаро-башкирского центра «Тан», став в дальнейшем его председателем. Она рассказала о личном опыте участия в работе Ассамблеи народа Казахстана.

По итогу мероприятия в республиканских и местных телевизионных каналах прошли информационные сообщения об итогах лекции. Также информация освещена в ряде печатных СМИ и Интернет-ресурсах.

- в 15.00 часов в Казахстанском филиале МГУ имени М.В.

Ломоносова состоялась гостевая лекция-презентация депутата Мажилиса Парламента РК Тимощенко Ю. Е., председателя азербайджанского этнокультурного объединения «Хазар» Салахова В.

К. и директора Азербайджанского государственного телевидения в Казахстане и Средней Азии Пошаева Ф.Т. Модератором лекции выступила заместитель директора Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова по общим вопросам и развитию, доктор философских наук, профессор Аязбекова Сабина Шариповна В лекции-презентации приняли участие преподаватели, сотрудники и студенты. Общее количество участников – свыше 70 человек.

Тимощенко Ю. Е. описал слушателям историю создания Ассамблеи народа Казахстана, акцентировал внимание на дальновидной политике Президента РК – Лидера Нации по укреплению толерантности казахстанцев, поддержке и развитию национальных культур и языков.

Тему диалога культур и единства народа Казахстана развил в своем выступлении председатель азербайджанского этнокультурного объединения «Хазар» В.К. Салахов. Он подчеркнул, что язык – настоящее сокровище, которое доступно каждому человеку. Чтобы свободно общаться с представителями других народностей, важно изучать языки и прививать молодежи любовь и уважение к национальным культурам. Призыв сохранять и приумножать традиции добрососедства, взаимной помощи и поддержки, был тепло принят слушателями.

Идея толерантности и единства народов является магистральной в деятельности Казахстанского филиала МГУ. Преподаватели, студенты и магистранты по окончании лекции искренне поблагодарили лекторов.

- в 19.00 ч. состоялась лекция-презентация в Назарбаев университете. Лекторами выступили: заведующий кафедрой АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, д.э.н. Башмаков А. А. и заведующий кафедрой «Политическая стратегия государства» НШГП АГУ при Президенте РК Абуов А. П. Участие в мероприятии приняло свыше 250 студентов 1,2 курсов Назарбаев университета.

Башмаков А. А. рассказал о зарождении самой идеи создания Ассамблеи народа Казахстана, о сложившейся казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия Н.

Назарбаева. Для сравнения привел примеры межэтнических процессов в современном мире, в т.ч. в Украине. Выступление Башмакова А. А.

было пропитано патриотической тональностью. Он с восхищением говорил об институте Ассамблеи, который дает право каждому этносу реализовывать свой потенциал, сохранять культуру, язык и традиции.

Выступление завершил притчей, в которой акцент сделан на то, что нет лучше земли, чем земля, на которой ты родился.

Абуов А. П. больше говорил о свободе вероисповедания в Казахстане, о том, что в Казахстане созданы все условия для развития светского общества.

«Благодаря стабильности и единству, общественному согласию государство смогло создать предпосылки для своего развития. В этом огромная заслуга АНК, которая была образована в 1995 году. Мы должны разъяснять суть ее деятельности для молодежи. Тема межнационального согласия, дружбы и сотрудничества – особая тема среди политических тем. Потому что, мы все знаем, видим, что творится в соседних странах. Благодаря таким мероприятиям АНК, такой политики государства мы живем в мире и согласии», - сказал доктор философских наук, профессор Айдар Абуов.

В завершении выступила вице-президент по студенческим делам и международному сотрудничеству Даирова Кадиша Нурдульдиновна, которая поблагодарила лекторов за визит и настолько душевную лекцию.

На лекции присутствовали СМИ: «Хабар», «Казахстан», «Білім жне мдениет».

Кроме вышеуказанных ВУЗов, лекции прошли в университетах «Астана» и «Казахский университет экономики, финансов и международной торговли».

–  –  –

Жргізушілер: Жаслан Транбаев, Айгерім Айтмуханбетова Ясауи кесенесіні алды бекітілген эскизге сай безендірілген.

Пролог – «Тайазан – игілік пен бірлікті бастауы»

14.00театрландырылан хореографиялы ойылым. (ойылыма 14.07 атысатындар: Тркістан аласы сазды драма театрыны ртістері (50 адам), №21 колледжі, гуманитарлы-техникалы колледжіні 50 студенті, «Би слтан» би ансамблі, этномдени орталыты кілдері (50 ыз-жігіттер)

–  –  –

Арнау. Орындайтын халыаралы, республикалы аындар

14.15айтысыны жлдегері Бекарыс Шойбеков 14.20 Б.Сердалы «Тркістаным Траным». Орындайтын Мрат

14.20Кенжебай жне хор жымы 14.25 Тайазанды лытау рсімі

14.25Тайазанды Ясауи кесенесіні ішіне алып келуі) 14.30

–  –  –

«азастаным ала» ні. Орындайтын «ыздар» квартеті

14.35Жмабаевты ні. «Бірлігіміз жарасан». Орындайтын

14.40Болаша» тобы 14.45

–  –  –

.Жмабаевты «Мгілік ел - азастан» ні. Орындайтын

14.50Болаша» тобы 14.55 Тркістан аласыны рметті азаматы, «рмет» орденіні

14.55иегері Елтай Бимаханбетлыны сзі (бата) 15.00 «аза елі» ні. Орындайтындар лжалас Шілдебаева,

15.00Мрат Жманов 15.05.алыбекованы сзіне жазылан С.ттыбайды ні

15.05Мгілік ел». Орындайтындар С.ттыбай, С.Жиренбаева, 15.10 Ж.Арыстанбаева, С.Абдраймов Жргізушілерді іс-шараны аятауы 15.10

БАСПАСЗ ХАБАРЛАМАСЫ

2015 жылы 4 апанда саат 14.00-де Отстік азастан облысы Тркістан аласында «азастан халы Ассамблеясы - 20 ізгі іс»

республикалы эстафетасыны бас белгісі «Тайазанды».А.Ясауи кесенесіні басында лытау рсімі «Тайазан – игілікті істерді символы»

салтанатты шарасы теді.

Елді бірлігі мен берекесіні символы ретінде «азастан халы Ассамблеясы - 20 ізгі іс» республикалы эстафетасыны бас белгісі болып «Тайазан» белгіленгін.

Іс-шара барысында.А.Ясауи кесенесі басында «Тайазанды»

лытау, ел асаалдарыны батасын алу рсімі ткізіліп, «Тайазан» Астана аласына жолданады, рсімні орытындысы бойынша Тарихи-мдени этнографиялы орталыта Ассамблея кілдері мен жергілікті асаалдарды атысуымен баралы апарат ралдары шін арнайы баспасз конференциясы йымдастырылады.

«азастан халы Ассамблеясы - 20 ізгі іс» республикалы эстафетасыны бас белгісі «Тайазан» Астана аласынан республиканы барлы ірлерін бекітілген маршрут бойынша аралап шыып, іші «ізгі істерге» толып Астана аласына айта оралады жне аымдаы жылы суір айында тетін азастан халы Ассамблеясыны ХХІІ сессиясында ел Президентіне тапсырылады.

Іс-шараа Р Парламенті Мжілісіні депутаттары Розал Сатыбалдылы Халмрадов, Надежда Дмитриевна Нестерова, Р Президенті кімшілігі азастан халы Ассамблеясы Хатшылыыны сектор мегерушісі Нзипа Ыдырысызы Шанаи, жергілікті асаалдар, зиялы ауым кілдері, Отстік азастан облысты этномдени бірлестіктеріні басшылары, БА кілдері атысады.

__________________

ПРЕСС-РЕЛИЗ

4 февраля 2015 года в 14.00 часов в г.Туркестан ЮжноКазахстанской области состоится торжественное мероприятие напутствия символа республиканской эстафеты «Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых дел» сувенира «Тайказан» под названием «Тайказан – символ добрых дел» у мавзолея Х.А.Яссави.

Символом республиканской эстафеты «Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых дел» выбран «Тайказан», как символ единства и благополучия народа.

В ходе мероприятия будет дано напутствие символу «Тайказан» у мавзолея Х.А.Яссави и получено благословение (бата) старейшин (аксакалов) и «Тайказан» будет отправлен в г.Астана. По итогам данного мероприятия в Историко-культурном этнографическом центре состоится специальная пресс-конференция для средств массовой информации с участием представителей Ассамблеи и местных старейшин.

Символ республиканской эстафеты «Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых дел» «Тайказан» из г.Астаны будет передан в регионы республики по утвержденному маршруту и возвращается в г.Астана. В апреле текущего года на ХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстан «Тайказан», символически наполненный «добрыми делами», вручается Президенту страны.

Участники мероприятия: депутаты Мажилиса Парламента РК Халмурадов Розакул Сатыбалдиевич и Нестерова Надежда Дмитриевна, заведующая сектором Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Шанаи Назипа Идрисовна, местные старейшины, представители интеллигенции, руководители этнокультурных объединений Южно-Казахстанской области, представители СМИ.

__________________

–  –  –

Республиканское государственное учреждение «оамды келісім» при Президенте Республики Казахстана совместно с секретариатом Ассамблеи народа Казахстана во исполнение п. 25 Национального плана мероприятий по организации и проведению Года Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции Республики Казахстан 6 февраля 2015 года во Дворце Мира и Согласия организовало и провело Торжественное открытие Года Ассамблеи народа Казахстана (далее – Старт Года АНК).

Торжественный Старт Года АНК, который прошел синхронно во всех регионах страны, стал знаковым событием по масштабной демонстрации идей мира и общественного согласия Президента РК Н.Назарбаева. Основным лейтмотивом празднества явилось объявление Года Ассамблеи народа Казахстана – Годом единства, согласия и дружбы, Годом воплощения мечты предков «Мгілік Ел», Годом обновления «Нрлы Жол – Путь в будущее».

6 февраля на площади перед Дворцом Мира и Согласия состоялась торжественная церемония поднятия Флага Года АНК и молодежный флеш-моб «Жастар оамды келісімді олдайды».

Участники молодежного флеш-моба «Жастар оамды келісімді олдайды»

В 11.00 часов по времени Астаны во всех городах, областных и районных центрах, в отдаленных аулах республики были подняты флаги Года Ассамблеи.

Торжественное поднятие Флага сопровождал красочный флеш-моб «Жастар оамды келісімді олдайды», символизирующий поддержку молодежью идей единства, дружбы этносов Казахстана, идеалов добра, мира и созидания. В танцевально-театральном флеш-мобе приняло участие более 500 молодых жителей столицы и представителей городских этнокультурных объединений.

Участники молодежного флеш-моба «Жастар оамды келісімді олдайды»

Олимпийские чемпионы и спортсмены Казахстана выносят Флаг Года АНК В холле Дворца была организована выставка-ярмарка мастеров прикладного искусства «Халы мрасы», на которой представлялись изделия из ткани, дерева, серебра, керамики, глины и других материалов мастеров народноприкладного искусства гг. Астана, Семей, Кокшетау, Южно-Казахстанской области, а также ремесленников - представителей этнокультурных объединений столицы.

–  –  –

Особенностью выставки стали уникальные мастер-классы, на которых ремесленники наглядно продемонстрировали свое умение в разных видах прикладного искусства. Всего в работе выставки-ярмарки приняло участие 25 мастеров, представляющих Центр ремесел г. Астана, ТОО «Алтын Орда», ОФ «Безмолвный Мир», узбекский этнокультурный центр г. Астаны, украинский этнокультурный центр «Оберег».

Государственный секретарь РК знакомится с экспонатами выставки-ярмарки В зале Дворца прошла церемония торжественного Старта Года АНК.

Участники церемонии Торжественного открытия Года АНК В мероприятии приняли участие Государственный секретарь РК Г.Абдыкаликова, Заместитель Председателя – Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Е.Тугжанов, аким г.Астаны А.Джаксыбеков, аким Акмолинской области С.Кулагин, депутаты Парламента РК, дипломатический корпус, известные общественные, политические и культурные деятели, Олимпийские чемпионы и известные спортсмены страны, представители этнокультурных объединений и государственных органов, молодежь. Общее количество участников составило порядка 1500 человек.

Зрители церемонии Торжественного открытия Года АНК Перед участниками церемонии Государственным секретарем РК зачитано Поздравительное слово Президента РК Н.Назарбаева, посвященное знаменательному событию.

Государственный секретарь РК зачитывает Поздравительное слово Президента РК В рамках мероприятия известными общественными и политическими деятелями, лидерами республиканских этнокультурных объединений, представителями творческой интеллигенции и молодежи объявлено о старте республиканских конкурсов и проектов, посвященных знаковым событиям 2015 года, основным принципам государственной политики в сфере межэтнических отношений и социальной модернизации:

1. Республиканский конкурс на лучший научный проект, посвященный Казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия Н.

Назарбаева (конкурс объявил заместитель Председателя АНК, заведующий кафедрой АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, д.э.н., профессор Анатолий Башмаков);

2. Республиканский проект «Тарихтан таылым - ткенге тазым!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (проект объявил генерал-майор запаса, заместитель Председателя Совета ветеранов Вооруженных сил РК Марат Нагуманов);

3. Республиканский культурно-просветительский мега-проект «Мы бала»

(проект объявила обладательница 2-го места Международной олимпиады по казахскому языку и литературе им.К.Битибаевой, обладательница именного гранта Валерия Волошина);

4. Республиканский конкурс на лучший проект «Армандаан маманды»

среди трудовых династий (конкурс объявил обладатель звания «азастанны Ебек Ері», председатель ОЮЛ «Мясной союз Казахстана», генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр);Pages:   || 2 | 3 |
 

Похожие работы:

«ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района за 2013-2014 учебный год Публичный доклад подготовлен с целью широкого информирования родителей, общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы, составлен на основе мониторинговых исследований образовательной среды школы и анализа развития образовательной и воспитательной системы за 2013-2014 учебный год. Общая характеристика учреждения и условий его...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГу) ПРИКАЗ SLOffJMlf № Об утверждении новой редакции Приложения к приказу от 11.02.2014 № 409/1 «Об утверждении новой редакции Положения о выпускной квалификационной (дипломной) работе студентов» В целях совершенствования процесса проведения Итоговой государственной аттестации обучающихся по основным...»

«Рабочая программа учебного курса литературное чтение на 2013 – 2014 учебный год. Класс: 4 Б Учитель: Третьякова Р.Г Количество часов: на учебный год: 102 ч, 3 ч. в неделю Разработано применительно к учебной программе развивающего обучения Л. В. Занкова. (Сборник программ для начальной школы. Система Л. В. Занкова. Самара : Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2008.) Учебник: Чуракова, Н. А. Литературное чтение : учебник для 4 класса : в 2 ч. – Самара : Издательство...»

«CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/WG-RI/3/ 14 March 2010 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО ОБЗОРУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ Третье совещание Найроби, 24-28 мая 2010 года Пункт 5.2 предварительной повестки дня* ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА Осуществление Стратегического плана и ход выполнения цели в области сохранения биоразнообразия, намеченной на 2010 год, а также углубленный обзор целей 1 и Стратегического плана Записка Исполнительного...»

«Содержание 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1.1 Источники составления программы 3 1.2 Общая характеристика предмета 3 1.3 Цели и задачи образовательной области «Технология»1.4 Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения количества часов по направлениям программы 1.5 Инструментарий для оценивания результатов являются: 1.6 Методы и формы решения поставленных задач. 6 1.7 Логические связи данного предмета с остальными предметами образовательного плана. 8 1.8 Ценностные...»

«Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского БЕЛИНКА даты, события, люди Май. 2014 Составитель Л. Ф. Туголукова, Е. С. Гармс Содержание Мероприятия общебиблиотечные (международные, федеральные, региональные, городские) Мероприятия в дирекции (оперативные совещания при директоре, совещания зав. отделами, закупки) Мероприятия в отделах Выставки. Презентации Лекции. Семинары. Клубы Вечера. Проекты. Программы Ремонтно-реставрационные работы В профсоюзном комитете...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ) УТВЕРЖДЕНО Ученым советом университета _. _. _, протокол № _ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 31.02.05 Стоматология ортопедическая Специальность Стоматология ортопедическая Квалификация: зубной техник Срок обучения 2г.10 мес. Белгород, 2014 СОДЕРЖАНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. НОРМАТИВНЫЕ...»

«ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в магистратуру по направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»1. Общие положения К вступительным испытаниям для зачисления и обучения в магистратуре допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование (специалист или бакалавр), подтвержденное документом государственного образца. Критериями оценки знаний являются: уровень знаний, системность ответа, логика изложений, полнота ответа и примеры из практики. Результаты...»

«ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СПИДУ ЗА 2014 г. (THE GLOBAL AIDS RESPONSE PROGRESS REPORT | 2014) Часто задаваемые вопросы СОДЕРЖАНИЕ Цели 3 Общие вопросы 3 Вопросы по модулю НОПИ 4 Вопросы по модулю Расходы в связи со СПИДом 5 Вопросы по работе с программой Spectrum 6 Часто задаваемые вопросы о подготовке Отчета о достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер противодействия СПИДу (Global AIDS Response Progress Reporting, GARPR) —...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Данная рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования Фундаментального ядра содержания общего образования Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса Авторской Программы по географии 5 класса Е.М. Домогацких Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего...»

«ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ Оглавление Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.» Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 2018 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) I. Общие положения II. Анализ текущей ситуации по формированию системы оплаты труда...»

«Правительство Ярославской области Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ДОКЛАД ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2014 году (на основе оперативной информации) Ярославль УДК 502.3(470.316) ББК 20.18(2) О-88 Об экологической ситуации в Ярославской области в 2014 году. Сборник. Ярославль. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, 2015 г. Сборник об экологической ситуации Ярославской области в 2014 году (на...»

«Аналитический бюллетень Центра британских исследований Основные события: Январь – в свежем номере Political Quarterly бывший заместитель лидера Лейбористской партии Великобритании (ЛПВ) Рой Хэттерсли и преподаватель Университета Ливерпуля К. Хиксон опубликовали статью «Во славу социалЯнварь—февраль 2012 г. демократии», положившую начало дискуссии об идейной платформе партии. 25 января – первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Алекс Салмонд предложил план по выходу...»

«R A/49/ ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ ДАТА: 5 ОКТЯБРЯ 2011 Г. Ассамблеи государств-членов ВОИС Сорок девятая серия заседаний Женева, 26 сентября 5 октября 2011 г.ОБЩИЙ ОТЧЕТ принят Ассамблеями СОДЕРЖАНИЕ Пункты ВВЕДЕНИЕ. ПУНКТЫ СВОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ Пункт 1: ОТКРЫТИЕ СЕССИЙ Пункт 2: ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ Пункт 3: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ Пункт 4: ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Пункт 5: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ A/49/18 стр. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Пункт 6: ДОПУСК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ Пункт 7: СОСТАВ...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Амурская область, город Зея, улица Ленина, дом 161; телефон 2-46-64; Е-mail: shkola1zeya@rambler.ru СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНА Заместитель директора по УВР приказом МОАУ СОШ № 1 Е.П. Земскова от 31.08.2015 № 223-од РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по технологии 6А класс Учитель: технологии Бурнос Михаил Андреевич, высшая квалификационная категория г.Зея, 2015 I. Пояснительная записка. 1.1 Обоснование выбора программы...»

«СЕКЦИЯ «ЖУРНАЛИСТИКА» «РАДИОВЕЩАНИЕ» Специфика программ региональной радиостанции Первое радио г. Краснодар Антонова Анна Владимировна Студент Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия e-mail: annete@nm.ru «Первое радио» одна из самых популярных радиостанций в Краснодаре и самая популярная радиостанция из местных. Недавно станция отметила свое девятилетие, хотя в нынешнем виде она существует с мая 2005 года. «Первое радио» это не только крупнейшая радиосеть на...»

«БЮЛЛЕТЕНЬ № 6 (198) Эффективность использования федеральных средств, направленных на создание ОЭЗ «Зеленоград» Использование средств бюджета Союзного государства, выделенных на реализацию совместных программ Южный военный округ: результаты проверки использования недвижимого имущества Вооруженных Сил Российской Федерации № 6 (198) БЮЛЛЕТЕНЬ 2014 год Счетной палаты Российской Федерации Содержание Трибуна аудитора Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования недвижимого...»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА Московский филиал Колледж гостиничного сервиса «СОГЛАСОВАНО» Проректор Директор МФ РМАТ «УТВЕРЖДАЮ» А.С. Соколов «»2015 г. М.П. Ректор РМАТ «СОГЛАСОВАНО» _Е.Н. Трофимов Президент Гильдии шеф-поваров России “” 2015 г. _Филин А.Н. «»_2015 г. М.П. М.П. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА Специальность 19. 02.10 Технология продукции общественного питания вид подготовки:...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора по учебной работе _ Н.А. Бондарчук “_1 ” сентября 2015 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ для специальности: 09.02.02 (230111) «Компьютерные сети» среднего...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МОСКВЫ ГИМНАЗИЯ №1 «Рассмотрено» «Согласовано» «Утверждаю» Заместитель директора по Директор ГБОУ гимназии на заседании МО Председатель МО УВР Бобылева О.И. №1532. Бутырская _ «»2013г. М.А. Протокол № _ от «»2013 г. Приказ № от «»2013 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 5 класс (базовый уровень) Учебный год: 2013-2014 Составитель: учитель русского языка и литературы Шалунова А.И. г. Москва ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В данном пособии...» 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.