WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«азастан Республикасыны Занама институты Н.А. Шйкеновті еске алуа арналан «АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЛАЛЫ ЗАНАМА ДАМУЫНЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫ НЕГІЗДЕРІ» таыбырындаы халыаралы ылыми-практикалы ...»

-- [ Страница 1 ] --

азастан Республикасы ділет министрлігі

Астанадаы ЕЫ бадарламалар офисі

азастан Республикасыны Занама институты

Н.А. Шйкеновті еске алуа арналан

«АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЛАЛЫ

ЗАНАМА ДАМУЫНЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫ НЕГІЗДЕРІ»

таыбырындаы халыаралы ылыми-практикалы конференция

материалдары («Шйкенов оулары»)

Материалы международной научно-практической конференции

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»,

посвященной памяти Н.А Шайкенова («Шайкеновские чтения») Астана, 2015 жылы 15 мамыр УДК 342 (574) (063) ББК 67.400 (5 Каз) Министерство юстиции Республики Казахстан Институт законодательства Республики Казахстан

Редакционная коллегия:

Баймолдина З.Х., Смагулов А.А., Кулжабаева Ж.О., Игембаев Д.Ж., Сагидан А.Ж.

18 АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЛАЛЫ ЗАНАМА ДАМУЫНЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫ НЕГІЗДЕРІ: Н.А. Шйкеновті еске алуа арналан («Шйкенов оулары») халыар. ыл.-практ. конф. материалдары, 2015 жылы 15 мамыр. = КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: Матер. междунар. науч.-практ. конф. 15 мая 2015 года, посвященной памяти Н.А. Шайкенова («Шайкеновские чтения»). Астана: «азастан Республикасыны Занама институты» ММ, 2015. – 322 б. – азаша, орысша.

ISBN 978-601-7366-18-6 Жина 2015 жылы 15 мамырда Астанадаы ЕЫ бадарламалар офисі, азастан Республикасы ділет министрлігі Занама иснтитутымен «азастан Республикасы салалы занама дамуыны конституциялы негіздері» таыбырында ткізілген халыаралы ылыми-практикалы конференция орытындылыр бойынша зірленді.

Сборник сформирован по итогам проведенного 15 мая 2015 года Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с Офисом программ ОБСЕ в Астане и Институтом законодательства Республики

Казахстан международной научно-практической конференции на тему:

«Конституционные основы развития отраслевого законодательства Республики Казахстан».

УДК 342 (574) (063) ББК 67.400 (5 Каз) ISBN 978-601-7366-18-6 © Коллектив авторов, 2015 © ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан», 2015 Мазмны Баймолдина З.Х. азастан Республикасы ділет министрі орынбасарыны ттытау сзі

Зарудная Н. Астанадаы ЕЫ бадарламалар офисі Басшысы, Елшіні ттытау сзі

Слейменов М.К. Азаматты занаманы конституциялы негіздері........

Телюкина М.В. Конкурса атысты корпоративтік бетпердені шешуді жзеге асыру проблемалары

Мхтарова А.К. ыты тла

Срсембаев М.А. МАГАТЭ, атомды энергетика жне ауіпсіздік азастанны мдделері

Нралиева Е.Н. Экономикалы дадарыс жадайында леуметтік саясат жне ебек занамасын жетілдіру

Нртаев Р.Т. азастандаы за ылымыны рі арай дамуыны зекті мселелері туралы

Мхаметжанов А.О. азастан Республикасында сота дейінгі тергеу жаа моделінде азаматтарды конституциялы ыын орау кепілі ретінде ылмысты істі озау сатысынан бас тарту

Жааева Л.С. Занамалы дерісті конституциялы-ыты реттеу:

жетілдіру мселелері

Срсембаев М.А. сімдіктерді жаа сорттарын орау бойынша халыаралы конвенцияны жне оны негізінде азастан Республикасыны занамаларын жетілдіру

Трсынбекова С.П. Экстремизмге арсы ыты негіздер: заманауи жадай, даму жне йлестіру мселелері

лжабаева Ж.О. Халыаралы ы жйесіні фрагменттеуі...............

Рахметов С.М. Квазимемлекеттік жне жеке секторларда жеморлыты алдын алу

араев А.А. Конституциялы ыты сананы мні жне маызы ыты мемлекетті алыптастыру инструменті ретінде

алишева Ж.Г. Халыаралы ы жне азастан Республикасыны жаа ылмысты занамасы нормаларыны зара байланысы туралы мселе

Ибраева Г.К. олданыстаы Р ПК шеберінде азаматтарды мддесін жне ыын орау мселелері

Тілембаева Ж.У. азастандаы жне шет елдердегі «Корпоративтік бетпердені шешу»: ыты реттеу жне олдану тжірибесі

Нарбинова М.М. Сот орауына ыты жзеге асыру кепілдігі ретінде ділеттілік ммкіндігі

Байзаов А.Т. ауіпсіздікті жеке трі ретінде тланы зады ауіпсіздігі: мні, трлері жне мазмны

ожахметов.З., Ботагарин Р.Б. ыты мдениетті арттыру – ыты мемлекет алыптастыруды алышарты ретінде

Бейсенова А.У. ы жне зады мдделер тланы ыты субъектілігін жзеге асыру факторы ретінде

Біржанова К.С. азастан Республикасы Конституциясыны идеологиялы міндеті

Аюпова З.К. Конституциялы негізгі даму жне азастан Республикасында ылмысты-ыты саясатты негізгі баыты............ 174 Примашев Н.М. Конституция жне салалы занама: орта лексика мселесі

Кемали М.С. Тланы ыын орау бойынша жаа К жне ПК концептуалды ерекшеліктері

Ибрагимов Ж.И. Халыаралы шарттар жне нормативтік ыты актілер жобаларына сараптама жргізуді ерекшеліктері

Байниязова З.С. Конституция Ресей ыты жйесінде занаманы даму негізі ретінде

апсалямова С.С. азастан Республикасыны аржы ыы институты ретінде аржылы баылау мен адаалауды ыты реттеуді зекті мселелері

Саидан А.Ж., Бжігітова Р.Е. азастан Республикасында леуметтік экономиканы ыы жне саясаты

Канатов А.К. ылмысты-ыты сипаттаы арнайы техникалы ралдар

айырбаева Л.К. азастан Республикасындаы сыбайлас жеморлыа арсы рекетте БА рлі

Баранов М.Н. Жеке секторда жеморлыты алдын алуды ыты негіздері

Мырзаева Ш.Р. лтты занамадаы сапа жне бірізділік мселесі туралы

Аылбекова Г.К. Занама терминологиясы мселелері

Ли И.С. Туекелдік санаты призма арылы зады тланы басару органдарын жауапкершілікке тарту проблемалары

Еламанов Д.Е. Бас бостандыынан айыру орындарында радикалды идеологияны таратуа арсы рекет

Цой Г.М. азастан Республикасы Конституциясыны мні

Алексанян А.А. Коммерциялы емес йымдар банкрота шыраан кездегі баылаушы тлаларды жйесі

Смышляев А.С. Зады жауапкершілікті негізгі тжырымдамалары туралы

Исина А.Е. Еуразиялы кеістіктегі халыаралы ауіпсіздік институтыны пайда болуы мен дамуыны тарихи аспектілері

Жмабаева М.Е., Абдиканова Н.Н. Зияткерлік меншікті ыын амтамасыз ету

Амангелдин А.Т. Институционалды реформаларды жзеге асыру трысынан азастан Республикасында соттарды тадау жйесін жаырту

Мединаева А.А. Мемлекеттік тілдегі олданыстаы занамада кездесетін кейбір кемшіліктер

алкенова Д.М. азастан Республикасыны занамасы бойынша салы тртібіні ымы, белгілері жне трлері

Полевая К.Д. азастан мен Ресейдегі оамны лестес тлалары бойынша апарат беру жне есебін жргізу мселелері

сыныстар

Содержание

Баймолдина З.Х. Приветственное слово заместителя Министра юстиции Республики Казахстан

Зарудная Н. Приветственное слово Главы Офиса программ ОБСЕ в Астане, Посла Н.Зарудна

Сулейменов М.К. Конституционные основы гражданского законодательства

Телюкина М.В. Проблемы реализации снятия корпоративной вуали в конкурсных отношениях

Мухтарова А.К. Правовая личность

Сарсембаев М.А. МАГАТЭ, атомная энергетика и безопасность интересы Казахстана

Нургалиева Е.Н. Социальная политика и совершенствование трудового законодательства в условиях экономического кризиса

Нуртаев Р.Т. Об актуальных проблемах дальнейшего развития юридической наук

и в Казахстане

Мухаметжанов А.О. Отказ от стадии возбуждения уголовного дела как гарантия соблюдения конституционных прав граждан в новой модели досудебного расследования в Республике Казахстан

Жакаева Л.С. Конституционно-правовое регулирование законодательного процесса: вопросы совершенствования

Сарсембаев М.А. Совершенствование норм международной конвенции по охране новых сортов растений и законодательства республики казахстан на ее основе

Турсынбекова С.П. Правовые основы противодействия экстремизму:

современное состояние, развитие и вопросы унификации

Кулжабаева Ж.О. Фрагментация системы международного права........... 101 Рахметов С.М. Предупреждение коррупции в квазигосударственном и частном секторах

Караев А.А. Понятие и сущность конституционного правосознания как инструмента формирования правового государства

Калишева Ж.Г. К вопросу о соотношении норм международного права и нового уголовного законодательства Республики Казахстан.................

Ибраева Г.К. Проблемы защиты интересов и прав граждан в рамках действующего УПК РК

Тлембаева Ж.У. «Снятие корпоративной вуали» в Казахстане и зарубежных странах: правовое регулирования и практики применения.... 136 Нарбинова М.М. Доступность правосудия как гарантия реализации права на судебную защиту

Байзаков А.Т. Юридическая безопасность личности как самостоятельный вид безопасности: понятие, виды и содержание.............

ожахметов.З., Ботагарин Р.Б. ыты мдениетті арттыру ыты мемлекет алыптастыруды алышарты ретінде

Бейсенова А.У. Права и законные интересы как фактор реализации правосубъектности личности

Биржанова К.С. Идеологическая функция Конституции Республики Казахстан

Аюпова З.К. Конституционные основы развития и основные направления уголовно-правовой политики в Республике Казахстан......... 174 Примашев Н.М. Конституция жне салалы занама: орта лексика мселесі

Кемали М.С. Концептуальные особенности нового УК и УПК по охране прав личности

Ибрагимов Ж.И. Халыаралы шарттар жне нормативтік ыты актілер жобаларына сараптама жргізуді ерекшеліктері

Байниязова З.С. Конституция как основа развития законодательства в Российской правовой системе

Капсалямова С.С. Актуальные вопросы правового регулирования финансового контроля и надзора как института финансового права Республики Казахстан

Сагидан А.Ж., Бужигитова Р.Е. Право и политика социальной экономики в Республике Казахстан

Канатов А.К. Специальные технические средства в уголовно-правовой оболочке

Каирбаева Л.К. Роль СМИ в антикоррупционной деятельности Республики Казахстан

Баранов М.Н. Правовые основы предупреждения коррупции в частном секторе

Мырзаева Ш.Р. лтты занамадаы сапа жне бірізділік мселесі туралы

Аылбекова Г.К. Занама терминологиясы мселелері

Ли И.С. Проблемы привлечения к ответственности органов управления юридического лица через призму категории риска

Еламанов Д.Е. Противодействие распространению радикальной идеологии в местах лишения свободы

Цой Г.М. Сущность Конституции Республики Казахстан

Алексанян А.А. Система контролирующих лиц при банкротстве некоммерческой организации

Смышляев А.С. Об основных концепциях юридической ответственности

Исина А.Е. Исторические аспекты возникновения и развития института международной безопасности на Евразийском пространстве

Жумабаева М.Е., Абдиканова Н.Н. Обеспечение права интеллектуальной собственности

Амангелдин А.Т. Модернизация системы отбора судей в Республике Казахстан в свете реализации институциональных реформ

Мединаева А.А. Мемлекеттік тілдегі олданыстаы занамада кездесетін кейбір кемшіліктер

Калкенова Д.М. Понятие, признаки и виды налогового режима по законодательству Республики Казахстан

Полевая К.Д. Проблемы предоставления информации и ведения учета аффилированных лиц общества в России и Казахстане

Рекомендации

–  –  –

азастан Республикасы ділет министрлігі атынан «азастан Республикасы салалы занама дамуыны конституциялы негіздері»

таырыбында Н.А. Шйкеновті еске алуа арналан («Шйкенов оулары») халыаралы ылыми-практикалы конференциясына ош келдііздер деуге рсат етііздер.

Крнекті алым, мемлекеттік айраткер жне реформатор ретінде танылан Наашыбай Шйкеновты рметіне арналан бгінгі халыаралы ылыми-практикалы конференция азастан Республикасы ділет министрлігі Занама институтымен бірлесе, Астана аласындаы Еуропадаы ауіпсіздік жне ынтыматасты йымы Бадарламалар офисіні олдауымен екінші мрте ткізіліп отыр.

Уважаемые участники конференции, дорогие коллеги!

Разрешите поприветствовать вас от имени Министра юстиции Республики Казахстан на международной научно-практической конференции «Конституционные основы развития отраслевого законодательства Республики Казахстан». К сожалению, сам Министр сегодня не смог присутствовать, сейчас у нас действительно очень напряжнный период, практически все заняты исполнением поручений Президента, связанных с реализацией пяти институциональных реформ, которые, я думаю, приведут к значительному, существенному, даже можно сказать, к коренному обновлению нашего государственного аппарата и, соответственно, общества.

Данное традиционное научное мероприятие, известное как «Шайкеновские чтения», посвящено памяти Нагашбая Амангалеевича Шайкенова – доктора юридических наук, профессора, министра юстиции Республики Казахстан в 1993-1995 годах, внесшего существенный вклад в становление правовой системы страны, в разработку концептуальных проблем правовой науки.

Целью научного форума является всестороннее обсуждение направлений совершенствования национального законодательства и правотворческого процесса в Казахстане, обмен научными мнениями, практическими предложениями отечественных специалистов и зарубежных коллег.

В работе конференции, проводимой при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане, принимают коллеги, соратники, члены семьи Нагашбая Амангалеевича, представители научного сообщества, а также различных государственных органов.

Уважаемые коллеги!

Я надеюсь, что это будет уже традиционным Международным форумом.

В этом году этот форум проходит в насыщенный знаменательными для страны и всего мира событиями год.

Совсем недавно с особыми светлыми чувствами мы праздновали 70-летие Победы в Великой отечественной войне, объединившей усилия всех в сохранении мира и защиты прав человека.

В текущем году мы отмечаем символичные и очень значимые даты - это 20-летие Конституции Республики Казахстан, 20-летие Ассамблеи народов Казахстана. Неоспоримо, что стержнем нашей государственности, объединяющим всех казахстанцев, стала Конституция Республики.

Большую результативную работу в середине 1990-х годов прошлого века над проектом Основного закона молодой суверенной страны провел Экспертноконсультативный совет под руководством Главы государства.

Одним из организаторов и самым активным непосредственным участником этого совета был Министр юстиции Шайкенов Н.А.

В основу Конституции 30 августа 1995 года легли правовые положения Билля о правах человека, основу которого составляют Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Как один из соавторов Конституции, Нагашбай Шайкенов стремился воплотить в ней концепцию неотъемлемых прав человека.

Вообще, я бы хотела отметить следующее: величие человеческого духа и гражданского мужества лично я познала через личность Нагашбая Амангалеевича Шайкенова. И чем далее время отодвигает его земное бытие, тем более явственно это становится для меня.

Следует подчеркнуть, что, наверное, это чувство возникает у многих, кто лично знал и тем более, кто совместно работал с Нагашбаем Амангалеевичем.

Следует отметить, что как при разработке содержания Конституции, так и в настоящее время идея прав человека находится под пристальным вниманием руководства страны. Так, Глава государства, выступая на XVI съезде партии «Нур Отан», выдвинул пять институциональных реформ для укрепления государственности, одной из которых является обеспечение верховенства права, гарантирующего собственность, создающего условия для предпринимательской деятельности, охраны договорных обязательств, который, в конечном итоге, надеемся, станет основой для экономического роста и благосостояния страны.

Надеюсь, что работа нашей конференции способна также внести лепту в общем деле построения верховенства права. Уверены, что всестороннее обсуждение вопросов конференции станет еще одним этапом в деле научного обоснования построения правового государства.

Позвольте пожелать участникам столь представительного форума плодотворной работы!

Спасибо за внимание!

–  –  –

Мне приятно вновь выступить на конференции, посвященной памяти блестящего ученого-юриста, реформатора, создателя государственной программы правовой реформы суверенного Казахстана Нагашбая Шайкенова.

И очень надеюсь, что, в том числе при поддержке ОБСЕ, «Шайкеновские чтения» станут доброй традицией и будут проходить в присущем этому выдающемуся человеку духе, то есть в духе взаимного уважения, открытости, конструктива, глубокого пиетета перед правом во всей его совокупности и ответственности перед народом Казахстана.

Хотела бы выразить признательность Министерству юстиции, прежде всего его Институту законодательства, за инициативу проведения сегодняшнего форума. Мы благодарны вам за доброе сотрудничество и преисполнены надеждой на не менее добрые перспективы его развития.

Для меня большая честь говорить о Нагашбае Шайкенове, чье имя вписано золотой нитью в историю юридической науки. Его неоценимый вклад в развитие правовой культуры, в формирование основ подготовки профессиональных юридических кадров страны, его прогрессивные мысли и идеи и по сей день продолжают служить во имя обеспечения прав личности, во благо правотворчества и совершенствования законодательства и во славу независимого Казахстана.

В год 20-летия Конституции важно не только провести юбилейные торжества, но и проанализировать насколько эффективно работает Основной закон страны и как полно соблюдаются заложенные в него принципы.

Несмотря на торжественный повод, в целом, организаторы нынешнего форума настроили нас на серьезный лад, предложив для обсуждения широкий круг вопросов, затрагивающих развитие и состояние различных отраслей права и соответствующей правоприменительной практики.

Уважаемые участники конференции!

Функционирование и развитие любого демократического государства должно основываться на принципе верховенства права во всей его совокупности, строгого соблюдения законодательства государственными органами, должностными лицами и гражданами, а также укрепления гарантий прав личности и их защиты.

Правовая политика любого государства, в первую очередь, должна быть ориентирована именно на личность, на создание условий для ее нормального развития и существования, для обеспечения ее политических гражданских социальных, экономических и культурных прав и основных свобод. Эти принципы и задачи, закрепленные в международно-правовых актах, должны быть надлежащим образом отражены в Конституции. Именно она определяет особе место человека в системе конституционных отношений, выдвигает защиту его прав и интересов в качестве основного принципа, действующего в обществе и государстве.

Особенно актуальны эти слова в контексте двадцатилетия Основного Закона Казахстана. Сбалансированное и отвечающее требованием времени развитие всех отраслей законодательства является необходимой предпосылкой для утверждения в стране принципов правового государства и максимально возможного гарантирования осуществления конституционных прав и свобод человека.

Как вы знаете, значительная часть обязательств стран-участниц ОБСЕ в области человеческого измерения посвящена законотворчеству и законодательному развитию. Транспарентный законотворческий процесс и качественное законодательное развитие являются основой для обеспечения безопасности и стабильности, продвижения надлежащего управления, укрепления взаимовыгодных торгово-экономических отношений, гарантированности инвестиций и благоприятного делового климата, а также борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Верховенство права, развитие гражданского общества и создание эффективного законодательства, без преувеличения, являются предпосылкой и залогом политического, экономического, социального и экологического прогресса любого государства-участника ОБСЕ.

Наша миссия в Казахстане, в рамках своего мандата, содействует проведению подобных дискуссий, призванных внести свой вклад в дальнейшее совершенствование законодательства в Казахстане и утверждению верховенства права, о необходимости которого неоднократно говорил Президент Назарбаев в контексте первоочередных задач стратегии реформ.

Все государства как сложившейся, так и развивающейся демократии регулярно проводят правовые реформы. Такие реформы могут осуществляться либо для обеспечения соответствия законодательства международным обязательствам, либо же, как ответ на внутренние или международные вызовы.

Казахстан в этом отношении является одним из самых динамично развивающихся государств региона. Мне приятно отметить, что правовая реформа в вашей стране, в соответствии с задачами, определенными Концепцией правовой политики, выходит на очередной важный этап своего развития. Это, в частности, связано с продолжающейся реформой уголовного, административного и гражданского правосудия, которая не закончилась с вступлением в силу новых Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовноисполнительного кодексов и Кодекса об административных правонарушениях.

Мне приятно отметить, что некоторые прогрессивные новеллы в эти кодексы были внесены при содействии международных экспертов и с учетом имеющегося в странах ОБСЕ положительного опыта и передовой практике.

Благодаря конструктивному взаимодействию с нашими казахстанскими партнерами и поддержке стран-участниц ОБСЕ, нам удалось внести посильный вклад в разработку нового законодательства и приблизить его к международным стандартам верховенства права.

Новые Кодексы призваны ориентироваться на примирительные и восстановительные процедуры и на снижение карательного характера правосудия. Однако присутствующие здесь наверняка согласятся со мной, что еще рано считать работу завершенной, а задачу полностью выполненной, ведь многое еще предстоит сделать, чтобы эти кодексы заработали в полную силу без сучка и задоринки.

Не менее очевидно и то, что с принятием и вступлением в силу новых кодексов внимание к уголовно-правовой отрасли законодательства не снизилось, а потребность в содействии ОБСЕ не уменьшилась. Принятые кодексы призваны служить систематизации и консолидации законодательства, а потому сегодня на повестке дня стоят непростые вопросы разработки сопутствующих законов, а также не менее важная работа по разъяснению особенностей правоприменительной практики для широкого круга представителей правоохранительных органов, судебного корпуса, адвокатуры, органов власти и гражданского общества.

Дамы и господа!

Нелишне еще раз упомянуть о необходимости обеспечения открытости и публичности законодательных процессов, о привлечении к нормотворческой деятельности представителей широкой общественности в соответствие с обязательствами ОБСЕ. Общественно-консультативные советы при законодательном органе и их деятельность призваны стать важной формой выявления общественного мнения о действующем законодательстве и способах его совершенствования. При этом экспертиза законодательства и постоянный мониторинг тенденций развития отраслей права должны иметь всесторонний характер, с привлечением не только признанных специалистов из академических кругов, но и представителей гражданского общества как проводников обратной связи с гражданами.

В завершение хотела бы подчеркнуть, что мы надеемся, что наша поддержка поможет государственным органам, учным-правоведам, правозащитникам достичь консенсуса по спорным и дискуссионным моментам, касающихся развития различных сфер законодательства.

Уверена, что участие в конференции представителей академических кругов и известных экспертов в области права будет содействовать дальнейшему совершенствованию, осмыслению и наработке позитивного опыта в этой сфере, поможет выработать эффективные предложения с учтом международно-правовых обязательств, вызовов и реалий сегодняшнего дня.

Все это станет достойным вкладом в благородное дело продвижения идей верховенства права, демократии и свободы, истинным приверженцем которых являлся Нагашбай Шайкенов.

Желаю вам всем плодотворных дискуссий и конструктивной работы во имя справедливости!

Благодарю за внимание!

–  –  –

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Максимы и афоризмы Шайкенова Нагашбай Шайкенов известен, помимо своих научных трудов, еще и своими максимами – сгустками мысли и темперамента. Многие максимы напрямую связаны с экономикой и регулирующим ее гражданским правом, которое Н.А. Шайкенов знал, любил и поддерживал.

Приведу только некоторые из этих максим.

- Именно право частной собственности позволяет не проесть и не растащить созданное предыдущими поколениями.

- Как же не будет богатым общество, где не проклинаются, а воспеваются права собственников.

- Мы можем с полным основанием утверждать, что без права нет свободной рыночной экономики, а значит и материального благополучия общества.

- Общество без критической массы собственников не имеет социальной базы, демократии и правового государства.

- Три столпа цивилизованности казахстанцев – построить свободную экономику, утвердить Правосудие и научиться молиться богу на родном языке.

- Человек не бессмертен, но право авторства дает его носителю возможность волеизъявлять и после жизни.

- Без права нет экономики, есть лишь народное хозяйство.

- В обществе, где отсутствуют собственность и право, нет места личности.

- Личность – первичный субъект права, поэтому недопустим приоритет прав и интересов юридических лиц над ее правами и обязанностями.

- Право и экономика – два крыла цивилизации.

- Собственность – это своего рода чернозем на клиноземах, накапливающийся в человеческом сообществе тонким слоем, веками, разрушить который ничего не стоит, но, как всякую жизнь, уничтожить невозможно.

- Экономика должна быть правовой.

- Экономика не терпит произвола.

-Экономические показатели, в отличие от идеологических, не поддаются заклинаниям.

14

Конституционные основы отраслей национального права:

теоретическое обоснование В Конституции РК закреплен ряд норм, которые относятся не только к конституционному праву, но и одновременно являются нормами различных отраслей права.

Например, как отнестись к такой норме: в Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность (п. 1 ст. 6 Конституции РК)?

Или к такой: граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество (п. 1 ст. 26 Конституции РК). Несомненно, это нормы гражданского права. Они закрепляются и получают дальнейшее развитие в ГК (ст. ст. 191, 192 и другие).

Несомненно также, что это одновременно нормы и конституционного права.

Нормы гражданского права закреплены во многих статьях Конституции Республики Казахстан, например, ст. 6 о государственной собственности, ст. 12 о правах и свободах человека и гражданина (в частности, п.4 ст. 12 о правах и обязанностях иностранцев и лиц без гражданства), ст. 13 о правосубъектности, ст. 18 о личных имущественных правах, ст. 20 об информации, ст. 21 о праве свободного передвижения, ст. 22 о свободе совести (объединяться в религиозные организации), ст. 23 об общественных объединениях, ст. 25 о праве на жилище, ст. 26 о праве граждан на частную собственность и на предпринимательство, ст. 29 – услуги на охрану здоровья, ст. 30 – услуги на получение образования, подпункт 4) ст. 66 о праве Правительства РК на организацию управления государственной собственностью.

То же самое можно сказать и о других отраслях права. Все отрасли как основные, так и комплексные, получили или должны получить закрепление в Конституции. Ибо Конституция является основой, базой и источником всех отраслей права.

Это значит, что Конституция является источником и конституционного, и всех других отраслей права. Это значит, что одна и та же норма находится в составе и конституционного права, и в составе, например, гражданского права.

Как раз этот вопрос является камнем преткновения для всех конституционалистов: как можно допустить, чтобы одна и та же правовая норма находилась одновременно в составе сразу двух отраслей права.

Между тем эта проблема легко решается с позиции теории комплексных отраслей права.

Догадка А.А. Чернякова о том, что конституционное право является частно-публичным правом, в общем-то, является верной. Только он называет конституционное право интегрирующей отраслью права. Это неверно. Частнопубличным правом может быть только комплексная отрасль права.

Я знаю, что такое предположение сильно покоробит представителей конституционного права: как так, – фундаментальная и базовая, и вдруг какаято комплексная. Но я не думаю, что такое предположение умаляет роль конституционного права.

В свое время В.А. Тархов высказал весьма интересную мысль, которая, к сожалению, оказалась в дальнейшем не развитой дальше. Он писал:

Конституционные отношения носят межотраслевой (надотраслевой) характер.

Невозможно отрицать, что в Конституции СССР содержится ряд норм административного, земельного, финансового, гражданского права и т.д.

Отнести все их к государственному праву было бы неправильно, это означало бы признание его надотраслью, для чего нет оснований. Государственное право, как любая другая отрасль, имеет свой предмет правового регулирования [1].

В этой фразе заложены очень важные положения: 1) конституционное право – это надотрасль; 2) в Конституции содержатся нормы других отраслей права.

Попытки отграничить нормы конституционного права от норм других отраслей права предпринимались в литературе. В частности, С.С. Кравчук пишет:

Таким образом, советское государственное право содержит нормы, определяющие основы всех других отраслей советского права. Но это не означает, что оно объединяет все отрасли права и что его нормы регулируют все общественные отношения. Государственно-правовые нормы – нормы только государственного права, а регулируемые ими общественные отношения

– только государственно-правовые отношения. Вместе с тем они являются основой, на которой возникают общественные отношения, регулируемые другими отраслям права. Например, государственно-правовая норма закрепляет право граждан СССР на труд. Она регулирует только государственно-правовые отношения между советскими гражданами и государством, в которых на стороне граждан - право на труд, на стороне государства - обязанность обеспечить реальность этого права. Одновременно такие отношения служат основой, на которой возникают трудовые отношения, регулируемые трудовым правом. Если гражданин СССР реализует закрепленное государственноправовой нормой право на труд, т.е. поступает на работу на предприятие или учреждение, то этот юридический факт является основой для возникновения новых, уже трудовых отношений – отношений между гражданином и администрацией предприятия или учреждения (См.: Советское государственное право: Учебник. 2-е изд. М.: Юрид. лит.,1985. С.30).

Пример, конечно, интересный, но вряд ли убедительный. Право на труд (или как сейчас в п.1 ст. 24 Конституции РК – право на свободу труда) регулируется нормами конституционного права. Но одновременно это нормы и трудового права в том широком его понимании, которое господствует в науке трудового права. Если говорить о частном трудовом праве, то нормой трудового права является, например, норма п. 4 ст. 24 Конституции РК:

«

Работающим по трудовому договору гарантируется установленная законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». Несомненно, одновременно это норма и конституционного права.

В литературе по конституционному праву периодически поднимается вопрос о соотношении понятий «государственное право» и «конституционное право».

В настоящее время господствующим является термин «конституционное право», хотя встречаются до сих пор сторонники термина «государственное право», утверждающее, что в научную дискуссию вторглась политика, которая встала на сторону понятия «конституционное право» [2].

Приведем наиболее распространенную аргументацию в пользу термина «конституционное право». Например, А.Н. Сагиндыкова пишет: «Следует поддержать позицию ученых о том, что термин «государственное право»

неприемлем по следующим основаниям: во-первых, широкие круги населения, не знакомые с проблемами деления на отрасли, отождествляют государственное право со всем внутригосударственным правом, т.е. термин понятен только специалистам; во-вторых, очень часто под государственным правом понимают только отрасль, регулирующую вопросы организации государства, хотя в действительности это далеко не так. Нормы анализируемой отрасли наряду с вопросами организации государства регламентируют основы организации общества, положение в нем личности и др. Кроме того, отношения, связанные с организацией государства, опосредуются административным правом и другими правовыми отраслями [3].

Многие исследователи пришли в итоге к отождествлению терминов «конституционное право» и «государственное право». Некоторые учебники называются «конституционное (государственное) право» [4].

Некоторые авторы прямо заявляют: «в настоящей работе термины «государственное право» и «конституционное право» рассматриваются как синонимы» [5].

М.В. Баглай назвал проведение различий между этими понятиями спором о терминах. Он считает, что между ними нет принципиальной разницы, и дело чаще всего в традиции. В США и во Франции используется термин «конституционное право», в Германии – «государственное право». В России в дореволюционный период – оба термина, после 1917г. – «государственное право», в современных условиях – «конституционное право» [6].

Тем не менее, в литературе делаются попытки разграничить эти понятия.

Так, А.В. Зиновьев считает, что понятия «государственное право» и «конституционное право» не тождественны. Во-первых, не все нормы конституции имеют отношение только к государственному праву. Во-вторых, в конституции нет огромного количества государственно-правовых норм [7]. Не совсем понятно, в чем все- таки отличие, но заявление сделано.

Различает эти понятия А.А. Черняков. По его мнению, нетрадиционный подход в таком различии должен быть проведен через алгоритм бинарных закономерностей в конституционном праве, который основывается на непрекращающемся (последовательном) действии базового (социоюридического) принципа – «верховенство права». В данном правовом режиме последовательно просматривается алгоритм приоритета, который указывает на исходное положение принципа верховенства права по основанию первичности воплощения в нем правовой идеи. Следовательно, если конституционное право непреложно основано на правовых принципах, то государственное право, как правило, построено на принципах юридического характера, выражающих в основном волю государства [8].

А.Т. Ащеулов тоже пытается провести какое-то разграничение. По его мнению, нормами государственного права регулируются общественные отношения, которые складываются в процессе осуществления власти.

Конституционное право регулирует более широкий круг общественных отношений, поскольку в Конституцию включены нормы, относящиеся к собственности, семье, охране природы и т.д., которые получили дальнейшее развитие как исходные положения в соответствующих отраслях законодательства. Но и государственное право содержит положения, выходящие за пределы конституционных норм: ряд вопросов государственного управления, административного, финансового права [9].

На мой взгляд, слабость господствующей концепции конституционного права заключается в сохраняющейся неопределенности его предмета. Я приведу только два аргумента из той давней дискуссии о названии отрасли права и ответы на них. Аргумент первый против названия «конституционное право» такой: одна отрасль права не может быть ядром другой (других) отрасли права, не утратив своего специфического предмета, составляющего основание отрасли права: границы отрасли становятся при этом неопределенными, и ее невозможно отличить от других отраслей.

Каков же ответ на этот аргумент?

Ответ, я бы сказал, поэтически-математический.

Во-первых, конституционное право сравнивается с генеральным планом застройки города. Строительство конкретных объектов требует разработки типовых проектов, являющихся продолжением и завершением градостроительного проектирования. Градостроительный проект красной нитью проходит через детальное проектирование, «растворяется» в нем, но «растворяется» не исчезая, а воплощаясь, не теряя своего предназначения, а обретая его. Точно так же и конституционное право лежит в основе всей системы советского права, не утрачивая характера отрасли права.

Во-вторых, конституционное право сравнивается с арифметикой, которая лежит в основе комплекса различных отраслей математики – алгебры, геометрии, функциональных и интегральных исчислений и многих других.

В-третьих, право с его многочисленными отраслями можно сравнивать с большим ветвистым деревом. Каждая ветвь этого дерева – отрасль права, а его ствол, от которого отходят ветви, - конституционное право.

И после такого поэтического сравнения автор сам же признает неопределенность предмета конституционного права, невозможность отграничить его от предмета других отраслей права. Не надо даже опровергать автора, достаточно просто процитировать его:

«Конечно, с абсолютной точностью невозможно сказать, где кончается арифметика и начинается алгебра, ибо арифметика используется в алгебре, проникает в нее. Но это не значит, что арифметика исчезает, растворяясь в алгебре, и утрачивает свой предмет. Конечно, с абсолютной точностью невозможно показать ту точку, в которой кончается ствол и начинается ветвь дерева, ибо ветвь произрастает из ствола. Но это не значит, что порождая ветвь, ствол перестает существовать. С математической точностью невозможно очертить и круг тех общественных отношений, которые составляют объект регулирования нормами конституционного права, ибо эти отношения вплетены в сложный узор общественный отношений. Но сказанное не означает и того, что этого круга нет и что нет соответствующей отрасли [10].

Второй аргумент, который приводили противники конституционного права: конституционное право не только регулирует те общественные отношения, которые выражают основные черты организации общества и положения в ней личности, но детально определяет организацию и деятельность представительных органов государственной власти, в связи, с чем далеко не все нормы этой отрасли можно рассматривать как ядро правовой системы. Ответ на этот аргумент такой: детальное регулирование деятельности представительных органов государственной власти не означает, что государственное право «опускается» до уровня других отраслей советского права и перестает быть ядром правовой системы. Потому что важнейшим, если не самым важным, элементом политического строя является государство.

Политическую же основу Советского государства составляют представительные органы государственной власти-Советы депутаты трудящихся. Поэтому детальное регулирование их деятельности не «опускает»

эту отрасль до уровня, например, административного права, а наоборот подчеркивает ведущую роль этой отрасли права, поскольку связано с проявлением ведущей роли Советов в системе Советского государства [11].

Замечательный по своей неубедительности ответ, особенно если учесть фиктивный характер деятельности Советов депутатов трудящихся в советское время, когда все решали обкомы и райкомы КПСС. Даже исполнительный комитет как орган государственного управления ничего не решал. Кстати, эта ситуация с представительными органами власти сохраняется и в современном Казахстане, где Парламент и маслихаты играют декоративно-представительную роль, все решает администрация Президента РК и акимы на местах и набирает силу руководящая партия Казахстана «Нур-Отан».

Но я хочу обратить внимание на самый важный момент в этой дискуссии.

Аргументы и ответы на них связаны с двуединым характером конституционного права: как основы для всех отраслей права и как самостоятельной отрасли права, решающей вопросы организации и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

Эта ситуация сохранилась и в настоящее время. Дискуссии сейчас поутихли, но неопределенность, нерешенность проблем и двуединый характер предмета конституционного права остается. Эту особенность предмета конституционного права признают практически все специалисты конституционного права.

Я приведу только несколько высказываний, от самых ранних до более современных.

1) Советское государственное право имеет, следовательно, таким предметом как бы двуединый объект регулирования, ибо нормы данной отрасли, с одной стороны, закрепляют основы экономической и политической организации общества (к ним относятся конституционные нормы, выражающие коренные устои общественного строя СССР), а с другой стороны, непосредственно и в полном объеме регулирует более конкретные общественные отношения, а именно: порядок организации и деятельности представительных органов государственной власти, их компетенцию, основы правового положения личности, национально-государственное устройство, различные формы осуществления непосредственной демократии и др.

Конституционные нормы, закрепляющие основы экономической и политической организации советского государства, являются исходными для всех других отраслей советского права [12].

2) Следует обратить внимание на ряд моментов определения предмета регулирования советского государственного права.

Здесь речь идет о двух группах общественных отношений. Первая группа

– это общественные отношения, которые составляют основы полновластия народа в СССР. Закрепление основ полновластия народа является одной из основных характерных черт советского государственного права, отличающих его от других отраслей советского права.

Понятие полновластия народа не тождественно понятию государственной власти, им осуществляемой. Полновластие народа проявляется в различных формах, прежде всего в форме государственной власти. Поэтому во вторую группу входят общественные отношения, которые возникают именно в процессе осуществления принадлежащей народу государственной власти. В этом состоит другая характерная особенность общественных отношений, регулируемых советским государственным правом [13].

3) Предмет конституционного права охватывает две основные сферы общественных отношений:

1. охраны прав и свобод человека (отношения между человеком и государством);

2. устройства государства и государственной власти (властеотношения).

Отношения между человеком и государством регулируются не только конституционным правом, но и другими отраслями права (административным, трудовым и др.). Но конституционное право содержит нормы основополагающего характера, из которых складываются правовой статус человека, его основные права и свободы [14].

4) У конституционного права две главные задачи: во-первых, закрепление основ всего строя общества и государства, характера власти в стране, статуса личности; эти основы развиваются и детализируются далее в нормах различных отраслей права и, прежде всего, самого конституционного права; во-вторых, детальное урегулирование механизмов осуществления государственной власти и власти местного самоуправления [15].

5) И, наконец, последнее определение, наиболее четко и недвусмысленно отражающее, на мой взгляд, ситуацию, сложившуюся в современном конституционном праве:

Предмет конституционного права носит двуединый характер, т.е.

включает в себя две группы общественных отношений:

1. общественные отношения, которые регулируются нормами конституционного права в общем, а конкретная регламентация осуществляется нормами других отраслей права;

2.общественные отношения, которые регулируются только нормами конституционного права (организация государственной власти и т.п.) [16].

Таким образом, совершенно очевидно, что конституционное право как отрасль права состоит из двух самостоятельных частей:

1) конституционное право, которое непосредственно регламентирует общественные отношения, связанные с осуществлением государственной власти. Эту часть конституционного права можно назвать «конституционное государственное право» или просто «государственное право»;

2) конституционное право, выступающее основой всех остальных отраслей национального права. Эту часть можно назвать «конституционные основы отраслей национального права».

Требует также решения вопрос, к какой группе отраслей – публичному или частному праву – относится конституционное право.

Конституционное право обычно относят к публичному праву, причем к его основной части [17]. Однако иногда его называют публично-частным правом [18].

С вопросом о публично-правовой или частно-правовой природе конституционного права связано решение другого вопроса: где проходит грань между конституционным и другими отраслями права? Или эту грань невозможно определить?

Возвращаясь к образу ствола и ветвей, как определить, где и в какой точке ствол переходит в ветви? А если у дерева два ствола? А так оно и есть:

один ствол - конституционное государственное право, другой ствол конституционные основы отраслей национального права.

Конституционное право – это суперотрасль, надотрасль, стоящая над всеми отраслями права. Оно стоит во главе пирамиды отраслей права. И все отрасли права берут из него начало. Нормы этих отраслей, проросшие в конституционное право, являются ведущими, основой и началом этих отраслей права. Но поскольку отрасли права являются и публичными, и частными, то и нормы конституционного права в этой части являются и публичными, и частными. А отрасль права, объединяющая в себе публичные и частные нормы, по моей концепции, является комплексной отраслью права.

Конституционное право, на мой взгляд – это комплексная отрасль права.

«Конституционное государственное право» - это публичное право. А вот «конституционные основы отраслей национального права» состоят из норм как публичного, так и частного права.

–  –  –

Как я уже отмечал выше, в Конституции РК много норм, которые являются одновременно гражданско-правовыми. Однако основное место среди них занимают нормы о праве собственности. Это нормы прямого действия.

В Конституции РК содержатся две статьи, посвященные собственности (статьи 6 и 26). В этих статьях закреплены основные положения, на основе которых развилось многочисленное и разветвленное законодательство о собственности.

Поскольку право собственности является центральным институтом гражданского права, практически можно говорить о влиянии этих статей Конституции на развитие всего гражданского законодательства.

В пункте 1 статьи 6 Конституции закреплено, что «в Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность».

Основные положения о праве собственности содержатся в Гражданском кодексе Республики Казахстан (далее - ГК). В п.1 ст. 188 ГК закреплено, что право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

В ГК закреплены и понятия государственной и частной собственности.

Государственная собственность выступает в виде республиканской и коммунальной собственности (п.1 ст. 192 ГК).

Во многих законодательных и иных нормативных правовых актах, в том числе и в постановлениях Конституционного совета РК применительно к государственной и частной собственности применяется термин «формы собственности».

В силу его распространенности с этим термином можно примириться, хотя, строго говоря, его применение нельзя признать вполне точным. У собственности не должно быть форм, собственность едина, и правовой режим собственности должен быть единым. Деление на государственную (и далее – на республиканскую и коммунальную) и частную (и далее – на собственность граждан и негосударственных юридических лиц) – это деление по субъектам единой собственности (государство, административно-территориальная единица, гражданин, юридическое лицо).

По таким признакам может быть выделено множество видов собственности: корпоративная, кооперативная, кондоминиум, общая и т.п.

Отсюда вытекает важный принцип правового режима собственности, проявлением чего является закрепленное в Конституции равенство государственной и частной собственности.

Необходимость закрепления данной нормы связана с тем, что государство, помимо того, что оно является собственником, еще выступает и в виде властного суверена, могущего своими законами и действиями создать преимущества и предоставить льготы государственной собственности. Норма пункта 1 статьи 6 Конституции становится преградой этому стремлению государства и его органов.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАУ ГНИИ ИТТ Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций (Информика) ФГБОУ ВПО “Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского” ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ПРЦ НИТ) УТВЕРЖДАЮ Ректор ФГБОУ ВПО СГУ А.Н.Чумаченко “_” _ 2013 г. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ за 2013 год СОГЛАСОВАНО Научный руководитель ПРЦ НИТ, декан факультета компьютерных наук и...»

«ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ПО ОТРАСЛЯМ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Достижение цели и решения задач Программы в области научноисследовательской деятельности осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по ресурсам и результатам проектов: Проект 1. Разработка и внедрение технологий переработки крахмалосодержащего для производства натуральных сахаристых веществ совместно с ВНИИ сырья...»

«ISSN 2221-9269 Московка Новости програММы птицы Москвы и подмосковья № 22, сентябрь 2015 г. Московка. Новости программы птицы Москвы и подмосковья № 22, сентябрь 2015 г. Редколлегия: Х. Гроот Куркамп, М. Калякин, О. Волцит Адрес редакции: Зоологический музей МГУ, ул. Бол. Никитская, 6, Москва, 125009 Электронный адрес: Х. Гроот Куркамп koerkamp@co.ru программа «птицы Москвы и подмосковья» Наша цель — объединить людей, которые знают, любят и охраняют птиц, и совместными усилиями создать новую...»

«Краснодарский край, Каневской район, станица Стародеревянковская муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 им.В.И.Данильченко УТВЕРЖДЕНО решение педсовета протокол № _ от 2015г. председатель педсовета _Н.Н.Веретенник Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Непоседы» 2015 г. Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Непоседы» на базе МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Данильченко Содержание. 1. Паспорт...»

«Содержание программы Пояснительная записка Актуальность и новизна Направленность программы Цель и задачи программы 5 Структура программы Условия реализации программы Форма подведения итогов Учебно – тематический план Содержание программы дополнительного образования Планируемые результаты освоения программы Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 24 Методическое обеспечение программы 25 Список используемой литературы 26 Приложения Список детей Календарный учебный график 33...»

«Департамент образования Администрации МО г. Салехард Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» «РАССМОТРЕНО» «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО» протокол № 1от 27.08.2015г. протокол № 1от 30.08.2015г. приказ № 484-о от 31.08.2015г заседания ШМО заседания НМС Руководитель ШМО Морозова Т.А. Председатель НМС Губогло З.И. Директор школы Сивицкая Е.А. Рабочая программа платных дополнительных образовательных услуг «Минифутбол» Класс: 3-4 Срок реализации: 1...»

«Содержание 1.1. Пояснительная записка 1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.2.1. Общие положения 1.2.2. Структура планируемых результатов 1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП...»

«Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы» Институт высшего профессионального образования Кафедра юриспруденции УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и научной работе Александров А. А. «_» _ 2015 г. Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» для студентов направления 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция», для очной формы обучения квалификация (степень) – бакалавр (набор 2012...»

«Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия МНЭПУ» Пензенский филиал УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-методической работе С.А. Глотов 03.09.2015 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Геоэкология Для направления: 05.03.06 Экология и природопользование Кафедра: Экологии, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Разработчик программы: к.б.н., доц. Лазарев К.К. СОГЛАСОВАНО: Заведующий кафедрой Н.П. Головяшкина 03.09.2015 Пенза Рабочая...»

«Содержание 5-11 Профессиональные программы обучения и развития персонала в области финансового консультирования 12-13 Консалтинг при внедрении Personal Financial Planning в практику обслуживания клиентов 14-17 Финансовая грамотность: проекты и возможности 18-19 Отзывы клиентов Об институте Институт Финансового Планирования – все что нужно для успешного развития бизнеса на рынке розничного финансового обслуживания.Об институте: Институт финансового планирования уже более 10 лет – является...»

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 5 класс (учебник В.Я. КОРОВИНОЙ) Раздел I. Пояснительная записка. Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004) и Программы по литературе для 5-11 классов авторы В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2008). Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной,...»

«DP/2013/16 Организация Объединенных Наций Исполнительный совет Distr.: General Программы развития 14 April 2013 Организации Объединенных Russian Original: English Наций, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения и Управления Организации Объединенных Наций по обслужианию проектов Ежегодная сессия 2013 года 3–14 июня 2013 года, Нью-Йорк Пункт 7 предварительной повестки дня Оценка Годовой доклад об оценке за 2012 год Резюме В годовом докладе об оценке за 2012 год анализируется...»

«ПРОГРАММА вступительного испытания для поступающих в магистратуру МИЭМИС Направление 38.04.02 – Менеджмент (магистерская программа «Инновационный менеджмент») Направление 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление (магистерская программа «Государственное и муниципальное управление») Предмет «Менеджмент (письменно)» Форма экзамена и критерии оценок I. Экзамен проводится в письменной форме. К экзамену допускаются абитуриенты, имеющие высшее образование. При проведении экзамена...»

«Информационный бюллетень №2 методического кабинета ГБОУ СОШ №867 «Федеральные государственные образовательные стандарты (ГФОС) – основные понятия» Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя. Элберт Хаббарт 1. ФГОС как понятие 2. Необходимость принятия стандарта нового поколения 3. Особенности нового стандарта. Понятие и сущность УУД Классификация УУД регулятивные личностные познавательные коммуникативные 4. Изменения в ФГОС среднего...»

«Приложение к решению городского Совета депутатов от 21.02.2012 №187 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Медногорска Оренбургской области на 2012– 2018 годы и на период до 2028 года 2012 год СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 1. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 7 2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 2.2.1 Система...»

«Содержание стр. раздел наименование раздела п/п Целевой раздел Пояснительная записка 1.1. Цели и задачи 1.2. Принципы и подходы к формированию программы 1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет. 1.4. Общая характеристика детей с нарушением речевого развития 1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей конкретной группы 1.6. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 1.7. (целевые ориентиры) Содержательный раздел Содержание образовательных областей 2.1...»

«Учебно-методический комплекс (УМК) на 2014-2015 учебный год I ступень обучения НАЧАЛЬНОЕ общее образование. параллель Название учебной Используемые учебники (наименование, автор, год издания) программы Предмет: Русский язык 1 класс ОС «Школа России» В.Г.Горецкий «Азбука» ФГОС учебник 1 класс в 2-х частях, М., «Просвещение», 2014 год В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» ФГОС учебник 1 класс, М., «Просвещение», 2014 год 2 класс ОС «Школа 2100» Р.Н.Бунеев «Русский язык» 2 класс «Баласс» 2012...»

«КАТАЛОГ компьютерных обучающих программ Москва Уважаемые коллеги и партнеры! Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» специализируется на разработке, издании и распространении учебных, учебнопрограммных и методических средств обучения по направлениям высшего и среднего профессионального образования и рабочим профессиям железнодорожного транспорта. Создание электронных образовательных ресурсов...»

«Исполнительный совет 196 EX/4 Сто девяносто шестая сессия Part I ПАРИЖ, 7 апреля 2015 г. Оригинал: английский/ французский Пункт 4 предварительной повестки дня Выполнение программы, утвержденной Генеральной конференцией Часть I Доклад о выполнении программы (ДВП) (1 января – 31 декабря 2014 г.) РЕЗЮМЕ Доклад о выполнении программы (ДВП) подготовлен в соответствии с решением 195 EX/4 (V). Он представляется для информирования членов Исполнительного совета о ходе выполнения программы, утвержденной...»

«Исполнительный совет 179 EX/5 Part I Сто семьдесят девятая сессия Париж, 21 марта 2008 г. Оригинал: английский/ французский Пункт 5 предварительной повестки дня Доклад Генерального директора о мерах по выполнению решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и Генеральной конференцией на предыдущих сессиях РЕЗЮМЕ Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы проинформировать членов Исполнительного совета о прогрессе, достигнутом в выполнении решений и резолюций, принятых...» 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.